ON
YOMEDIA

Nhân với số có tận cùng là chữ số 0

YOMEDIA

 

 

YOMEDIA
1=>1