YOMEDIA
NONE

Toán 2 Bài: Phép nhân


Bài học Phép nhân bao gồm kiến thức cần nhớ và các dạng Toán liên quan được Học 247 tóm tắt một cách chi tiết, dễ hiểu. Sau đây mời các em cùng tham khảo.

ADSENSE
YOMEDIA
 

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Kiến thức cần nhớ

- Hiểu mối quan hệ giữa tổng của các số hạng giống nhau với phép nhân.

- Biết cách viết, đọc và tính kết quả của phép nhân.

2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 10

2 + 2 + 2 + 2 + 2 là tổng của 5 số hạng bằng nhau, mỗi số hạng là 2.

Ta cuyển thành phép nhân, viết như sau: 2 x 5 = 10

Đọc là Hai nhân năm bằng mười.

Dấu x gọi là dấu nhân.

1.2. Các dạng toán

Dạng 1: Chuyển tổng các số hạng bằng nhau thành phép nhân

- Xác định giá trị của từng số hạng.

- Xác định số lượng số hạng bằng nhau trong tổng cho trước.

- Lấy hai số vừa tìm được nhân với nhau.

Dạng 2: Tính giá trị của phép nhân

- Em nhẩm theo phép cộng các số giống nhau để tìm được giá trị của phép nhân cần tìm.

Dạng 3: Toán đố

- Đọc và phân tích đề: Bài toán thường cho giá trị các số giống nhau, yêu cầu tìm giá trị của một số nhóm.

- Tìm cách giải của bài toán: Muốn tìm giá trị của một số nhóm, ta thường lấy giá trị của một số hạng nhân với số nhóm.

- Trình bày bài toán.

- Kiểm tra lại lời giải và kết quả em vừa tìm được.

1.3. Giải bài tập Sách Giáo Khoa

Bài 1

Chuyển tổng các số hạng bằng nhau thành phép nhân (theo mẫu):

Mẫu: 4 + 4 = 8; 4 x 2 = 8

5 + 5 + 5 = 15

3 + 3 + 3 + 3 = 12

Phương pháp giải

- Đếm các số hạng bằng nhau trong tổng đã cho.

- Phép cộng các số hạng giống nhau được chuyển thành phép nhân với công thức:

[Số hạng] x [ Số số hạng giống nhau]

Hướng dẫn giải

b) 5 + 5 + 5 = 15;   5 x 3 = 15

c) 3 + 3 + 3 + 3 = 12;  3 x 4 = 12

Bài 2

Viết phép nhân (theo mẫu):

a) 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 20     Mẫu 4 x 5 = 20

b) 9 + 9 + 9 = 27

c) 10 + 10 + 10 + 10 + 10 = 50.

Phương pháp giải

Thực hiện tương tự bài 1, viết phép nhân gồm: Số hạng x Số số hạng = Kết quả

Hướng dẫn giải

b) 9 x 3 = 27

c) 10 x 5 = 50

Bài 3

Viết phép nhân:

 

Phương pháp giải

- Đếm số người trong mỗi đội và số đội rồi viết phép nhân thích hợp.

- Đếm số gà trong mỗi nhóm nhỏ và số nhóm như vậy rồi viết phép nhân.

Hướng dẫn giải

a) Mỗi đội có 5 người và có 2 đội nên viết được phép nhân là: 5 x 2 = 10

b) Mỗi nhóm có 4 con gà mẹ con và có 3 nhóm như vậy nên viết được phép nhân là: 4 x 3 = 12

Bài tập minh họa

Câu 1: Tính 2 x 4 =?

Hướng dẫn giải

2 x 4 = 2 + 2 + 2 + 2 = 8

Vậy 2 x 4 = 8

Câu 2: Mỗi con gà có 2 chân. Năm con gà như vậy sẽ có mấy chân?

Hướng dẫn giải

Năm con gà như vậy có số chân là:

2 x 5 = 10 (chân)

Đáp số: 10 chân.

Lời kết

Qua nội dung bài học trên, giúp các em học sinh:

  • Hệ thống lại kiến thức đã học một cách dễ dàng hơn
  • Nhận biết và vận dụng vào làm bài tập
  • Có thể tự đọc các kiến thức và tự làm các ví dụ minh họa để nâng cao các kỹ năng giải Toán lớp 2 của mình thêm hiệu quả
ZUNIA9
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF