ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Toán 6 Bài 5 Tia

Bài tập trắc nghiệm Hình học 6 Bài 5 về Tia online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

VDO.AI

Câu hỏi trắc nghiệm (16 câu):

  • A. Tia 
  • B. Đường thẳng 
  • C. Điểm 
  • D. Đoạn thẳng 
  • A. hai tia
  • B. hai tia trùng nhau
  • C. hai tia đối nhau 
  • D. đường thẳng 
   
   
  • A. Ox
  • B. Ox, Oy, Oz, Ot
  • C. Ox, Oy, Oz
  • D. xO, yO, zO, tO
  • A.
  • B.
  • C.
  • D.
  • A. M và A nằm cùng phía so với B
  • B. M và B nằm cùng phía so với A
  • C. A và B nằm cùng phía so với M
  • D. M nằm giữa A và B
 • Câu 6:

  Cho hai tia đối nhau MA và Mb, X là 1 điểm thuộc tia MA. Trong 3 điểm X, M, B điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại?

  • A. X
  • B. B
  • C. M
  • D. Chưa kết luận được 
 • Câu 7:

  Trong hình vẽ sau, có bao nhiêu tia

  • A. 2
  • B. 0
  • C. 4
  • D. 1
 • Câu 8:

  Vẽ hình theo cách diễn đạt sau:

  + Vẽ hai tia phân biệt Ox, Oy chung gốc nhưng không đối nhau, không trùng nhau

  + Vẽ đường thẳng aa' cắt hai toa Ox, Oy y theo thứ tự tại A và B (khác O)

  + Vẽ điểm C nằm giữa hai điểm A, B sau đó vẽ tia Oz đi qua C

  Có bao nhiêu tia phân biệt trên hình vẽ thu được

  • A. 6
  • B. 12
  • C. 9
  • D. 15
 • Câu 9:

  Cho hình vẽ sau:

  Một cặp tia đối là:

   

  • A. Ut, UV
  • B. Us, Vt
  • C. Vs, Vt
  • D. Vs, Ut
 • Câu 10:

  Cho hình vẽ, kể tên các tia trùng nhau

  • A. UV, Ut và VU, Vs
  • B. Us, Vs và VU, Vs
  • C. Vt, Ut và VU, Vs
  • D. UV, Ut và VU, Us
 • Câu 11:

  Vẽ đường thẳng mn. Lấy điểm O trên đường thẳng mn, trên toa Om lấy điểm A, trên tia On lấy điểm B. Một cặp tia đối nhau gốc O là:

   

  • A. OB, AO
  • B. mO, nO
  • C. OA, Om
  • D. OA, On
 • Câu 12:

  Vẽ đường thẳng mn. Lấy điểm O trên đường thẳng mn, trên tia Om lấy điểm A, trên tia On lấy điểm B. Có bao nhiêu cặp tia trùng nhau gốc O

  • A. 2
  • B. 4
  • C. 3
  • D. 0
 • Câu 13:

  Vẽ hai đường thẳng xy và mn cắt nhau tại O. Kể tên các cặp tia đối nhau 

  • A. Không có cặp tia đối nhau
  • B. Cặp tia Ox, On và cặp tia Om, Oy
  • C. Cặp tia Ox, Oy và cặp tia Om, On
  • D. Cặp tia Ox, Om và cặp tia Oy, On
 • Câu 14:

  Cho hình vẽ sau: 

  Tia nào trùng với tia Ay?

  • A. Tia Ax
  • B. Tia OB, By
  • C. Tia BA
  • D. Tia AO, AB
 • Câu 15:

  Cho hình vẽ sau:

  Hai tia Ax và By có vị trí như thế nào với nhau

  • A. đối nhau
  • B. trùng nhau
  • C. không đối nhau, không trùng nhau
  • D. vừa đối nhau, vưa trùng nhau
 • Câu 16:

  Cho hình vẽ, chọn câu sai:

  • A. Tia AC chứa hai điểm A và C
  • B. Tia AC trùng với AB
  • C. Tia AC chứa D
  • D. Tia AC và tia CA đối nhau
 

 

YOMEDIA
1=>1