ON
ADMICRO

Trắc nghiệm ôn tập chương 4 giới hạn giải tích 11

VDO.AI

Câu hỏi trắc nghiệm (15 câu):

 • Câu 1:

  \(\mathop {\lim }\limits_{x \to + \infty } \frac{{3{x^4} - 2{x^5}}}{{5{x^4} + 3x + 2}}\) có giá trị là bao nhiêu?

  • A. \( - \frac{2}{5}\)
  • B. \( \frac{3}{5}\)
  • C. \(- \infty \)
  • D. \(+ \infty \)
 • Câu 2:

  \(\mathop {\lim }\limits_{x \to + \infty } \frac{{3{x^2} - {x^5}}}{{{x^4} + x + 5}}\)

  • A. \( + \infty \)
  • B. 3
  • C. -1
  • D. \(- \infty \)
   
   
 • Câu 3:

  \(\mathop {\lim }\limits_{x \to + \infty } \frac{{3{x^4} - 2{x^5}}}{{5{x^4} + 3{x^6} + 1}}\) có giá trị là bao nhiêu?

  • A. \( - \infty \)
  • B. \(+ \infty \)
  • C. 1
  • D. 0
 • Câu 4:

  \(\mathop {\lim }\limits_{x \to 1} \frac{{3{x^4} - 2{x^5}}}{{5{x^4} + 3{x^6} + 1}}\) có giá trị là bao nhiêu?

  • A. \(\frac{1}{9}\)
  • B. \(\frac{3}{5}\)
  • C. \(-\frac{2}{5}\)
  • D. \(-\frac{2}{3}\)
  • A. 9
  • B. 5
  • C. 1
  • D. -5
 • Câu 6:

  \(\mathop {\lim }\limits_{x \to {1^ - }} \sqrt {\frac{{1 - {x^3}}}{{3{x^2} + x}}} \)

  • A. 0
  • B. 1
  • C. \(\sqrt {\frac{1}{2}} \)
  • D. \(\sqrt {\frac{1}{3}} \)
 • Câu 7:

  \(\mathop {\lim }\limits_{x \to + \infty } \frac{{2{x^4} + {x^3} - 2{x^2} - 1}}{{x - 2{x^4}}}\) có giá trị là bao nhiêu?

  • A. -2
  • B. -1
  • C. 1
  • D. 2
 • Câu 8:

  \(\mathop {\lim }\limits_{y \to a} \frac{{{y^4} - {a^4}}}{{y - a}}\) có giá trị là bao nhiêu?

  • A. \( + \infty \)
  • B. \(2{a^3}\)
  • C. \(4{a^3}\)
  • D. \(4{a^2}\)
 • Câu 9:

  \(\mathop {\lim }\limits_{x \to + \infty } \frac{{\sqrt {4{x^2} + 2} - \sqrt {x + 3} }}{{2x - 3}}\) có giá trị là bao nhiêu?

  • A. 0
  • B. 1
  • C. 2
  • D. \( + \infty \)
 • Câu 10:

  \(\mathop {\lim }\limits_{x \to 0} \frac{{\sqrt {x + 1} - \sqrt {{x^2} + x + 1} }}{x}\) có giá trị là bao nhiêu?

  • A. 0
  • B. -1
  • C. -0,5
  • D. \( - \infty \)
 • Câu 11:

  \(\mathop {\lim }\limits_{x \to 2} \frac{{{x^2} - 3x + 2}}{{2x - 4}}\) có giá trị là bao nhiêu?

  • A. \( + \infty \)
  • B. 1,5
  • C. 0,5
  • D. -0,5
 • Câu 12:

  \(\mathop {\lim }\limits_{x \to 2} \frac{{{x^2} - 12x + 35}}{{x - 5}}\) có giá trị là bao nhiêu?

  • A. \( + \infty \)
  • B. 5
  • C. -5
  • D. -14
 • Câu 13:

  \(\mathop {\lim }\limits_{x \to - 1} \frac{{{x^3} + 1}}{{{x^2} + x}}\) có giá trị là bao nhiêu?

  • A. -3
  • B. -1
  • C. 0
  • D. 1
 • Câu 14:

  \(\mathop {\lim }\limits_{x \to - 1} \frac{{6{x^3} - {x^2} + x}}{{x - 2}}\)  có giá trị là bao nhiêu?

  • A. \( - \frac{8}{3}\)
  • B. -2
  • C. \(- \frac{4}{3}\)
  • D. \( \frac{8}{3}\)
 • Câu 15:

  \(\mathop {\lim }\limits_{x \to {1^ + }} \frac{{{x^2} + 1}}{{x - 1}}\) có giá trị bằng:

  • A. \( + \infty \)
  • B. 2
  • C. 1
  • D. 4
 

 

AMBIENT
1=>1