YOMEDIA
NONE

Project Unit 12 lớp 6 Robots


Bài học Project - Unit 12 khép lại chủ đề "Robots" với cuộc thi thiết kế rô bốt. Các em sẽ tưởng tượng và vẽ rô bốt của mình, sau đó trình bày trước lớp về rô bốt này. Chúc các em học vui.

ATNETWORK
YOMEDIA
 

Tóm tắt bài

Robot Design Competition (Cuộc thi thiết kế rô bốt)

1.1. Unit 12 lớp 6 Project Task 1

You are taking part in a robot design competition. Work in groups, decide what you robot is like and complete this table. (Em đang tham gia cuộc thi thiết kế rô bốt. Làm việc theo nhóm, quyết định xem rô bốt của em sẽ như thế nào và hoàn thành vào bảng sau)

Guide to answer

1.2. Unit 12 lớp 6 Project Task 2

Present your designs to other groups. Vote on the best robot. (Trình bày thiết kế của em với các nhóm khác. Bình chọn rô bốt tốt nhất)

Guide to answer

My robot's name is QQ10. It's a home robot. It can work at my house. It is 1.5m tall and weighs 50 kg. It is small but very strong. My robot can clean my the floor and water the plants in the garden. I love my robot so much.

Tạm dịch

Tên robot của mình là QQ10. Đó là một robot nhà. Rô bốt có thể hoạt động tại nhà mình. Rô bốt cao 1,5m và nặng 50 kg. Rô bốt nhỏ nhưng rất mạnh. Robot của mình có thể lau sàn nhà và tưới cây trong vườn. Mình yêu rô bốt của mình rất nhiều.

Bài tập minh họa

Cho dạng đúng của từ

1. She is by far the (rich) woman in Vietnam.

2. That was the (funny) thing to do in this weather.

3. Thank you for the (delicious) I have ever eaten.

4. Susie is the (prettiest) girl in our team.

5. I think that he is one of the (boring) people in the world.

6. I have had the (happy) days in my life.

Đáp án

1. richest

2. funniest

3. most delicious

4. prettiest

5. most boring

6. happiest

Luyện tập

3.1. Kết luận

Qua bài học này các em cần thiết kế một con rô bốt theo ý tưởng của em, sau đó trình bày trước lớp.

3.2. Bài tập trắc nghiệm

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Project - Unit 12 chương trình Tiếng Anh lớp 6 Kết nối tri thức. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 12 lớp 6 Kết nối tri thức Project - Dự án.

 • Câu 1: Fill in blank with one, two or three words to complete the following sentences.

  Television watching influences children a lot. America children often spend from three to four hours a day watching TV. Some of them spend more time watching television than studying in the classroom. While television can entertain and inform our children of news and real knowledge, it may also influence them in bad ways. Time spent on watching television takes away their important activities such as reading books, playing outdoor sports, doing homework, having family gatherings and developing social skills. Children can also learn incorrect or inappropriate information from television. If children watch TV a lot, they may have lower grades at school, read fewer books and do less exercise or even be overweight.

  Children in the USA often spent from _______ to four hours a day watching TV.

  • A. 1
  • B. 2
  • C. 3
  • D. 4
  • A. teach
  • B. entertain
  • C. learn
  • D. sing
  • A. easy
  • B. hard
  • C. good
  • D. important

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

Hỏi đáp Project - Unit 12 Tiếng Anh 6

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh HOC247 sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

-- Mod Tiếng Anh 6 HỌC247

NONE
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON