YOMEDIA
NONE

A closer look 2 Unit 12 lớp 6 Robots


Hoc247 xin gửi đến các em bài học A closer look 2 - Unit 12 nhằm giới thiệu đến các em cách dùng và cấu trúc của dạng so sánh nhất với tính từ ngắn vần. Các bài tập được biên soạn chi tiết dưới đây sẽ giúp các em ghi nhớ kiến thức hiệu quả.

ATNETWORK
YOMEDIA
 

Tóm tắt bài

Grammar (Ngữ pháp)

Superlative adjectives: short adjectives (So sánh nhất: tính từ ngắn vần)

1.1. Unit 12 Lớp 6 A closer look 2 Task 1

Write the superlative form of the adjectives in the table below. (Viết dạng so sánh nhất của tính từ vào bảng bên dưới)

Guide to answer

1.2. Unit 12 Lớp 6 A closer look 2 Task 2

Complete the following sentences with superlative form of the adjectives in brackets. 1 is an example. (Hoàn thành những câu dưới đây với dạng so sánh nhất của tính từ trong ngoặc. Câu 1 là một ví dụ)

1. Bonbon can move 10 tons; it’s the strongest of all. (strong)

2. This robot can understand all of what we say. It’s the ........... In the robot show. (smart)

3. He is the...........  in our class; he is about 1.8 m tall. (tall)

4. This is the ............. of all home robots; we can put it in our bag. (small)

5. This robot s only 200 dollars. It's the ........... in our shop. (cheap)

Guide to answer

2. smartest

3. tallest

4. smallest

5. cheapest 

Tạm dịch

1. Bonbon có thể di chuyển được 10 tấn. Nó khỏe nhất trong tất cả.

2. Đây là rô bốt có thể hiểu được những gì chúng ta nói. 

3. Bạn ấy cao nhất trong lớp. Bạn ấy cao 1.8m.

4. Đây là rô bốt trong nhà nhỏ nhất; chúng ta có thể cho rô bốt vào túi.

5. Rô bốt này chỉ 200 đô la. Rô bốt thì rẻ nhất trong cửa hàng của chúng ta.

1.3. Unit 12 Lớp 6 A closer look 2 Task 3

Complete the following sentences with comparative or superlative form of the adjectives in brackets. (Hoàn thành những câu dưới đây với dạng so sánh hơn hoặc so sánh nhất của tính từ trong ngoặc)

1. My brother has a ............  room than me. (tidy)

2. The ........... desert of all is Sahara and it’s in Afnca. (hot)

3. Travelling by plane is ......... than going by car. (fast)

4. Who is the .................. in your family? (tall)

5. I think dogs are ........... than cats. (smart)

Guide to answer

1. tidier

2. hottest

3. faster

4. tallest

5. smarter

Tạm dịch

1. Phòng của anh trai mình thì sạch hơn phòng của mình.

2. Sa mạc nóng nhất là Sahara và sa mạc này ở châu Phi.

3. Đi máy bay nhanh hơn đi bằng ô tô.

4. Ai là người cao nhất trong gia đình bạn?

5. Mình nghĩ chó thông minh hơn mèo.

1.4. Unit 12 Lớp 6 A closer look 2 Task 4

Work in pairs. Look at the information of the three robots: M10, H9, and A3 and talk about each of them, using superlative adjectives. (Làm việc theo cặp. Xem thông tin của ba rô bốt: M10, H9 và A3 và nói về chúng, dùng so sánh nhất)

Example

A: A3 is the tallest of the three robots. (A3 cao nhất trong ba chú rô bốt.)

B: M10 is the youngest of the three robots. (M10 trẻ nhất trong ba chú rô bốt.)

Guide to answer

- A3 is the heaviest of the three robots. (A3 nặng nhất trong ba chú rô bốt.)

- H9 is the cheapest of the three robots. (H9 rẻ nhất trong ba chú rô bốt.)

- M10 is the shortest of the three robots. (M10 thấp nhất trong ba chú rô bốt.)

1.5. Unit 12 Lớp 6 A closer look 2 Task 5

GAME: Find someone who …Work in pairs. Ask your partner to find in your class someone who is (Trò chơi: Tìm một người mà..... Làm việc theo cặp. Bảo bạn bên cạnh tìm trong lớp một người mà)

- the tallest (cao nhất)

- the shortest (thấp nhất)

- the oldest (lớn tuổi nhất)

- the biggest (to lớn nhất)

- the smartest (thông minh nhất)

- the smallest (nhỏ nhất)

Guide to answer

A: Who is the biggest in our class?

B: Thanh is the biggest in our class.

A: Who is the shortest in our class?

B: Nam is the shortest in our class.

Tạm dịch

A: Ai lớn nhất trong lớp của chúng ta?

B: Thanh lớn nhất trong lớp.

A: Ai thấp nhất trong lớp của chúng ta?

B: Nam thấp nhất trong lớp.

Bài tập minh họa

Chọn đáp án đúng nhất

1. My Japanese class is _______ than his English class.

A. funny

B. funnier

C. funniest

D. the funny

2. This chair is _________ than the other.

A. comfortable

B. the comfortable

C. more comfortable

D. most comfortable

3. No one in my group is _______ than Duong.

A. kinder

B. kind

C more kind

D. most kind

4. Hoang visits his parents  ________ than she does.

A. little

B. least

C. the less

D. less

5. If Cuong had run ________ , his brother could have caught him.

A. fast

B. faster

C. the fastest

D. more faster

Đáp án

1. B

2. C

3. A

4. D

5. B

Luyện tập

3.1. Kết luận

Qua bài học này các em cần ghi nhớ cấu trúc và cách dùng của dạng so sánh nhất với tính từ ngắn vần:

- Cách dùng: Dạng so sánh nhất dùng để so sánh người (hoặc vật) với tất cả người (hoặc vật) trong nhóm

- Cấu trúc: S + tobe + the + adj + est

Ví dụ: Thu is the smallest in her class. (Thu là người nhỏ nhất trong lớp)

3.2. Bài tập trắc nghiệm

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần A closer look 2 - Unit 12 chương trình Tiếng Anh lớp 6 Kết nối tri thức. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 12 lớp 6 Kết nối tri thức A closer look 2 - Cái nhìn chi tiết 2.

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

Hỏi đáp A closer look 2 - Unit 12 Tiếng Anh 6

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh HOC247 sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

-- Mod Tiếng Anh 6 HỌC247

NONE
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON