ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Unit 3 Tiếng Anh lớp 6 - Grammar (Ngữ pháp)

Để củng cố bài tập Ngữ pháp mới học, mời các em tham gia thực hành trắc nghiệm Grammar Unit 3 tiếng Anh lớp 6. Chúc các em học tốt!

YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Câu 1: Chọn đáp án đúng nhất để điền vào ô trống tương ứng. Lan is a student. That is (1) .... family. There are (2) .... people in her family: her father, her mother, her sister, her brother and her. That is her father. He's (3) .... . He is a doctor. (4) .... is her mother. She is thirty-five. She is a nurse. Her brother is fifteen. Her sister is six. (5) .... are students.

  • A. her
  • B. his
  • C. my
  • D. your
 • Câu 2:

  • A. four
  • B. five
  • C. six
  • D. seven
   
   
 • Câu 3:

  • A. fourteen
  • B. forteen
  • C. forty
  • D. fourty
 • Câu 4:

  • A. That
  • B. Those
  • C. These
  • D. There
 • Câu 5:

  • A. He
  • B. She
  • C. They
  • D. There
 

 

YOMEDIA
1=>1