Trắc nghiệm Unit 1 Tiếng Anh lớp 6 - Ngữ pháp

Lý thuyết

Trắc nghiệm

FAQ

Nhằm giúp các em thực hành luyện tập những kiến thức ngữ pháp mới học, HỌC247 giới thiệu đến các em một số bài tập trắc nghiệm Ngữ pháp Unit 1 tiếng Anh lớp 6 giúp các em củng cố bài học. Chúc các em thực hành hiệu quả!

Quảng cáo

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Chọn một từ hoặc cụm từ đúng để hoàn thành câu sau

  Miss Hoa: Good morning, children.

  Children: Good (1) ...., Miss Hoa.

  Miss Hoa: How are you?

  Children: We (2) .... fine, thank you. (3) ....?

  Miss Hoa: fine, (4) .... . Goodbye.

  Children: (5) .... .

  Câu 1:

  • A. morning
  • B. afternoon
  • C. evening
  • D. night
 • Câu 2:

  • A. am
  • B. is
    
  • C. are
    
  • D. X
 • Câu 3:

  • A. And you
  • B. How are you
  • C. How old are you
  • D. How old you
 • Câu 4:

  • A. thank
  • B. thanks  
  • C. thanks you
  • D. thank children
 • Câu 5:

  • A. Good afternoon
  • B. Good night
  • C. Hi
  • D. Bye
Quảng cáo

Được đề xuất cho bạn