YOMEDIA
NONE

Skills Review 4 lớp 6


Hoc247 xin gửi đến các em bài học Skills - Review 4 với mong muốn giúp các em rèn luyện bốn kĩ năng: nghe, nói, đọc và viết. Thông qua các bài tập dưới đây, các em sẽ luyện tập và phát triển các kĩ năng của mình. Mời các em cùng theo dõi bài học.

ATNETWORK
YOMEDIA
 

Tóm tắt bài

Reading (Đọc hiểu)

1.1. Review 4 Lớp 6 Skills Task 1

Read the text and choose the correct answer A, B or C for each of the questions. (Đọc đoạn văn và chọn đáp án A, B hoặc C cho mỗi câu)

1. Scientists predict where and how we live in the future .........

A. will change alot

B. will not change much

C. will change only a little

2. According to the text, which of the following is NOT true about future houses?

A. They'll be more eco-frienctly.

B. They'll use electricity,

C. They'll use wind energy.

3. We will control our future houses ...........

A. with our voices

B. by clapping our hands

C. with mobile phones

4. There will be cities in the air, on other planets, and underground because

A. we wont have enough land to build houses on

B. living there will be more comfortable

C. life on the Earth will become boring

Guide to answer

1. A     2. B       3. A      4. A

Tạm dịch

Nhà chúng ta trong tương lai sẽ như thế nào?

Trong tương lai, nơi chúng ta sống và cách chúng ta sống thay đổi rất nhiều. Nhà của chúng ta sẽ thân thiện với môi trường hơn. Chúng ta sẽ không dùng điện. Thay vào đó, chúng ta sẽ dùng năng lượng gió và năng lượng mặt trời. Chúng ta sẽ dùng giọng nói để điều khiển ngôi nhà. Điều đó khiến cuộc sống của chúng ta trở nên thoải mái hơn. Sẽ có thành phố dưới lòng đất. Sẽ có thành phố trên không và trên các hành tinh khác. Chúng ta sẽ phải xây dựng thành phố ở đó vì có quá nhiều người và không đủ đất cho các ngôi nhà và tòa nhà.

1. Các nhà khoa học dự đoán nơi sống và cách sống trong tương lai .........

A. sẽ thay đổi rất nhiều

B. sẽ không thay đổi nhiều

C. sẽ chỉ thay đổi một ít

2. Theo văn bản, điều nào sau đây KHÔNG đúng về nhà ở hình thành trong tương lai?

A. Chúng sẽ sinh thái hơn.

B. Họ sẽ sử dụng điện.

C. Họ sẽ sử dụng năng lượng gió.

3. Chúng tôi sẽ kiểm soát những ngôi nhà trong tương lai của chúng ta ..........

A. với giọng nói của chúng ta

B. bằng cách vỗ tay của chúng ta

C. với điện thoại di động

4. Sẽ có những thành phố trên không, trên các hành tinh khác và dưới lòng đất bởi vì

A. chúng ta sẽ không có đủ đất để xây nhà

B. sống ở đó sẽ thoải mái hơn

C. cuộc sống trên Trái đất sẽ trở nên nhàm chán

Speaking (Nói)

1.2. Review 4 Lớp 6 Skills Task 2

Work in groups. Take turns to describe your future house and try to persuade your group members to live in it. Who has the best future house in your group? (Làm việc theo nhóm. Lần lượt miêu tả ngôi nhà tương lai của em và cố gắng thuyết phục các thành viên trong nhóm sống trong đó. Ai có ngôi nhà tương lai tốt nhất trong nhóm?)

- My future house will be in / on / at

- It'll be a villa / a country house / an apartment ..

- It'll be big / small ...

- There will be ..

Guide to answer

My future house will be on the Moon. It'll be a villa. There will be 5 rooms and a big garden. I'll use my voices to control my house. I'll use wind energy in the house. My house will be eco-friendly.

Tạm dịch

Ngôi nhà tương lai của mình sẽ ở trên Mặt trăng. Đó sẽ là một biệt thự. Sẽ có 5 phòng và một khu vườn lớn. Mình sẽ sử dụng giọng nói của mình để kiểm soát ngôi nhà của mình. Mình sẽ sử dụng năng lượng gió trong nhà. Ngôi nhà của mình sẽ thân thiện với môi trường.

Listening (Nghe)

1.3. Review 4 Lớp 6 Skills Task 3

Listen and tick (’) what people from the Youth Eco-Parllament advise us to do for our environment. (Nghe và đánh dấu những gì mọi người từ Nghị viện Sinh thái Thanh niên khuyên chúng ta nên làm cho môi trường của chúng ta)

1. Recycle more rubbish (for example, glass, paper and plastic, etc). 

2. Pick up rubbish in parks or  in the streets. 

3. Grow your own vegetables. 

4. Save energy - tum off lights and TVs when you're not using them. 

5. Use reusable bags instead of plastic bags.

Guide to answer

Đang cập nhật!

Tạm dịch

1. Tái chế nhiều rác hơn (ví dụ: thủy tinh, giấy và nhựa, v.v.).

2. Nhặt rác trong công viên hoặc trên đường phố.

3. Tự trồng rau.

4. Tiết kiệm năng lượng - tắt đèn và TV khi bạn không sử dụng chúng.

5. Sử dụng túi tái sử dụng thay vì túi nhựa.

Writing (Viết)

1.4. Review 4 Lớp 6 Skills Task 4

Write a paragraph of 50-60 words about what you think we should do to improve the environment. Use the ideas from 3 or your own ideas. (Viết một đoạn văn từ 50-60 từ về những gì em nghĩ chúng ta nên làm để cải thiện môi trường. Sử dụng các ý tưởng từ 3 hoặc ý tưởng của riêng em.)

Guide to answer

I think we can do many things to improve the environment around us. Firstly, we can use  reusable bags in stead of plastic bags. Secondly, we should turn off lights and TVs when you're not using them to save energy. Finally, we should cycle to school  or walk to school to reduce polluted air.

Tạm dịch

Mình nghĩ chúng ta có thể làm nhiều điều để cải thiện môi trường xung quanh chúng ta. Thứ nhất, chúng ta có thể sử dụng túi tái sử dụng thay cho túi nhựa. Thứ hai, chúng ta nên tắt đèn và TV khi bạn không sử dụng để tiết kiệm năng lượng. Cuối cùng, chúng ta nên đạp xe đến trường hoặc đi bộ đến trường để giảm không khí ô nhiễm.

Bài tập minh họa

Viết các câu so sánh nhất

a. The Nile/ long/ river/ in the world.

_______________________________________________

b. Lan/ tall/ student / in my class.

_______________________________________________

c. English coffee/ bad/ of all.

_______________________________________________

d. Australia/ small/ continent in the world.

_______________________________________________

e. That/ high/ mountain in the world.

_______________________________________________

Đáp án

a - The Nile is the longest river in the world.

b - Lan is the tallest student in my class.

c - English coffee is the worst of all.

d - Australia is the smallest continent in the world.

e - That is the highest mountain in the world.

Luyện tập

3.1. Kết luận

Qua bài học này các em cần luyện tập:

- Đọc bài viết về nhà của chúng ta trong tương lai.

- Nói về ngôi nhà của em trong tương lai.

- Nghe những gì mọi người từ Nghị viện Sinh thái Thanh niên khuyên chúng ta nên làm cho môi trường của chúng ta.

- Viết đoạn văn ngắn về những gì chúng ta nên làm để cải thiện môi trường.

3.2. Bài tập trắc nghiệm

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Skills - Review 4 chương trình Tiếng Anh lớp 6 Kết nối tri thức. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Review 4 lớp 6 Kết nối tri thức Skills - Các kĩ năng.

 • Câu 1: Choose A, B, C or D to complete the following passage

  AIR QUALITY

  People need to breath. If they don’t breath, they (1)............. die. But how clean is the air people breath?

  If they (2)................... dirty air, they will have breathing problems and (3)............. ill. Plants and animals need clean air, too. (4)............. of things in our lives create harmful gases and make the air dirty, like cars, motorbike and factories. Dirty air called (5).............. air. Air pollution can also makes our Earth warmer. The problem of air pollution started with the burning a lot of coal in homes and factories.

  (1)...................

  • A. will
  • B. is
  • C. are
  • D. be
  • A. breathes
  • B. breath
  • C. will breath
  • D. to breath
  • A. become
  • B. became
  • C. becomes
  • D. will become

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

Hỏi đáp Skills - Review 4 Tiếng Anh 6

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Tiếng Anh HOC247 sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

-- Mod Tiếng Anh 6 HỌC247

NONE
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON