Hỏi đáp Unit 1 Tiếng Anh lớp 6 - Good morning

Danh sách hỏi đáp (1 câu):

  • Bo Bo

    Sắp xếp các từ sau đây vào cách đọc đúng và phù hợp /ɔi/- /au/

    round , boil , boy , cow ,  hout , noisy , flower , toy , house ,voice , coin, town , around , down , south  out, how.

    Theo dõi (1) 4 Trả lời
    Gửi câu trả lời Hủy