ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Tiếng Anh 11 mới Unit 5 Writing - Bài viết


Bài học Unit 5 Tiếng Anh lơp 11 mới phần Writing hướng dẫn các em cách viết một bài văn đưa ra những giới thiệu và cảnh vật của các quốc gia Đông Nam Á

VDO.AI
Hãy đăng ký kênh Youtube HOC247 TV để theo dõi Video mới
 

Tóm tắt lý thuyết

1. Unit 5 Lớp 11 Writing Task 1

Read the following information about Viet Nam. Fill the gaps with the corrcct words or phrases in the box. (Hãy đọc thông tin về Việt Nam. Điền vào chỗ trống từ / cụm từ thích hợp cho trong khung.)
family values (các giá trị gia đình)
heritage Sites (di sản)
Vovinam (Việt Võ Đạo)
land area (diện tích lãnh thổ)
income (thu nhập)

The Socialist Republic of Viet Nam (Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam)
a. Shape of elongated S, (1)............: 331,212 km2; population: about 93,000,000, most speak Vietnamese; capital: Ha Noi. (Có hình dạng chữ S kéo dài, diện tích đất liền: 331,212 km2; ..........: khoảng 93 triệu, hầu hết nói tiếng Việt; Thủ đô: Hà Nội.)
b. Economy: develops rapidly; leading agricultural exporter: main export products - crude oil, marine products, rice and coffee; lower-middle (2)............ country. (Kinh tế: Phát triển nhanh, dẫn đầu trong xuất khẩu nông nghiệp, các sản phẩm xuất khẩu chính: dầu thô, các sản phẩm thủy hải sản, gạo và cà phê; là nước có ........ dưới trung bình.)
c. Sports: football, cycling, boxing, swimming, badminton, tennis, aerobics, (3)............; athletes compete regionally, internationally, hold high ranks in many sports. (Các môn thể thao: bóng đá, đua xe đạp, đấm bốc, bơi lội, cầu lông, bóng bàn, thể dục nhịp điệu, ...........; các vận động viên thi đấu trong khu vực và quốc tế, dành thứ hạng cao ở nhiều hạng mục thể thao.)
d. One of the oldest cultures, known for ancestor worship; appreciate (4)............ and education; home to 54 ethnic groups with their own languages, lifestyles, customs. (Là một trong những nền văn hóa lâu đời nhất, có tục thờ cúng tổ tiên, coi trọng ........... và giáo dục, là quê hương của 54 dân tộc thiểu số với ngôn ngữ, lối sống và phong tục riêng.)
e. Visitors from around the world; attractions: World (5)............ (Ha Long Bay, Hoi An); beautiful sights: Sa Pa, Mui Ne, Ha Noi, contribute to country's magic charm.
( Du khách từ khắp nơi trên thế giới; Các điểm thu hút khách: ........... thế giới (Vịnh Hạ Long, Hội An); Các thắng cảnh: Sa Pa; Mũi Né, Hà Nội; góp phần làm đất nước thêm quyến rũ.)

Đáp án:

1. land area               2. income                    3. Vovinam                  4. family values                     5. Heritage Sites

2. Unit 5 Lớp 11 Writing Task 2

 Read the extract from a short brochure introducing Viet Nam. Match the subheadings (1-5) with the paragraphs (a-e). (Hãy đọc đoạn trích từ một cẩm nang du lịch giới thiệu về Việt Nam. Ghép các tiêu đề (1-5) phù hợp với các đoạn (a-e).)

The Socialist Republic of Viet Nam
a. Shaped like an elongated S, Viet Nam covers a land area of 331,212 km2. Itspopulation is about 93,000,000 people, most of whom speak Vietnamese. The capital is Ha Noi. (Có hình dạng chữ S kéo dài, Việt Nam có diện tích đất liền là 331.212 km2. Dân số khoảng 93 triệu người, hầu hết nói tiếng Việt. Thủ đô là Hà Nội) 1. Tourist attractions (Các điểm thu hút khách du lịch)
b. Viet Nam's economy has developed rapidly. Becoming a leading agricultural exporter, its main export products include crude oil, marine products, rice, and coffee. Currently, Viet Nam is a lower-middle income country. (Nền kinh tế Việt Nam đã phát triển nhanh chóng. Trở thành một nước xuất khẩu nông nghiệp hàng đầu, các sản phẩm xuất khẩu chính bao gồm dầu thô, các sản phẩm biển, gạo, và cà phê. Hiện tại, Việt Nam là nước có thu nhập trung bình thấp.) 2. Sports (Các môn thể thao)
c. Popular sports in Viet Nam are football, cycling, boxing, swimming, badminton, tennis, aerobics and Vovinam. Vietnamese athletes compete regionally and internationally and hold high ranks in many sports. (Các môn thể thao phổ biến ở Việt Nam là bóng đá, đạp xe, đấm bốc, bơi, cầu lông, quần vợt, thể dục nhịp điệu và Việt võ đạo) 3. Culture (Văn hóa)
d. being one of the oldest cultures in the region, Viet Nam is known for ancestor worship. The Vietnamese appreciate family values and education. Viet Nam is home to 54 ethnic groups with their own languages, lifestyles, and customs. (Là một trong những nền văn hoá lâu đời nhất trong khu vực, Việt Nam được biết đến với sự thờ phụng tổ tiên. Người Việt Nam đánh giá cao giá trị gia đình và giáo dục. Việt Nam có 54 dân tộc với ngôn ngữ, lối sống và phong tục riêng.) 4. Area and Population (Diện tích và Dân số)
e. Viet Nam attracts millions of visitors from around the world. Tourist attractions include not only World Heritage Sites like Ha Long Bay and Hoi An Ancient Town. The beautiful sights in Sa Pa, Mui Ne and Ha Noi all contribute to the country's magic charm. (Việt Nam thu hút hàng triệu du khách từ khắp nơi trên thế giới. Các điểm tham quan du lịch bao gồm không chỉ các di sản thế giới như vịnh Hạ Long và phố cổ Hội An. Những điểm tham quan đẹp ở Sa Pa, Mũi Né và Hà Nội đều góp phần vào sự quyến rũ kỳ diệu của đất nước.) 5. Economy (Nền kinh tế)

Đáp án

 a.                                 b. 5                                 c. 2                           d. 3                                e. 1

3. Unit 5 Lớp 11 Writing Task 3

Brochures are often used to inform people and includc information texts. Read some features of an information text and the brochure above. Work with a partner anc find examples of each feature. (Cẩm nang du lịch thường được dùng để cung cấp thông tin cho mọi người và bao gồm cả những bài viết cung cấp thông tin. Hãy đọc một số nét đặc trưng của một bài viết cung cấp thông tin cuốn cẩm nang du lịch ở trên. Làm việc với bạn bên cạnh và tìm ví dụ cho mỗi nét đặc trưng.)

1. An information text consists of several paragraphs. (Một đoạn văn thông tin bao gồm một vài đoạn văn.)
2. It uses impersonal language and present tenses to describe precise facts and figures. (Nó sử dụng ngôn ngữ không ngôi và các thì hiện tại mô tả các sự kiện và các con số chính xác.)
3. Each paragraph has a subheading and deals with a different aspect of the topic. (Mỗi đoạn văn có một tiêu đề phụ và đề cập đến một khía cạnh khác nhau của chủ đề.)
4. Important information is highlighted to attract the readers' attention. (Thông tin quan trọng được làm nổi bật để thu hút sự chú ý của độc giả.)

Bài dịch và lời giải chi tiết:

1. The extract in 2 consists of five paragraphs. (Đoạn trích ở bài tập 2 bao gồm 5 đoạn văn.)

2. Examples of impersonal language and present tenses: covers a land area, is about, is Ha Noi, speak Vietnamese. export products include, are football is known for, is home. (Ví dụ về ngôn ngữ không ngôi và các thì hiện tại là: covers a land area, is about, is Ha Noi, speak Vietnamese. export products include, are football is known for, is home.)
3. There are five paragraphs and each one focuses on a different topic and has a heading summarising the topic. (Có năm đoạn văn, mỗi đoạn tập trung vào một chủ đề khác nhau và có tiêu đề tóm tắt chủ đề đó.)
4. Important information is highlighted: land area, population, agricultural exporter, high ranks, oldest, 54, World Heritage Sites. (Các thông tin quan trọng được làm nổi bật là: land area, population, agricultural exporter, high ranks, oldest, 54, World Heritage Sites.)

4. Unit 5 Lớp 11 Writing Task 4

 Work in groups of five. Each student in the group focuses on one paragraph and tries to remember as many details as possible. Then close your book and quiz each other to see how much you have remembered. (Làm việc theo nhóm 5 người. Mỗi em trong nhóm tập trung vào một đoạn và cố gắng ghi nhớ càng nhiều chi tiết càng tốt. Sau đó hãy gấp sách lại rồi đố nhau xem thử các em đã nhớ được bao nhiêu.)
1. Which were the first five members of ASEAN? (Năm thành viên đầu tiên của ASEAN là những nước nào?)
2. What does ASEAN stand for? (ASEAN là viết tắt của những từ gì?)
3. When was the bloc formed? (Khối này được thành lập khi nào?)
4. When did Viet Nam join ASEAN? (Việt Nam gia nhập ASEAN khi nào?)
5Which countries joined the bloc in 1997? (Các quốc gia nào gia nhập khối này vào năm 1997?)
6What are the six majors? (Sáu nước trọng yếu là những nước nào?)
7How big is ASEAN? (ASEAN lớn như thế nào?) 
8What is ASEAN's motto? (Phương châm của ASEAN là gì?)
9. What are the main principles of the ASEAN Charter? (Các nguyên tắc chính của Hiến Chương ASEAN là gì?)
10Can you name some examples of the projects and activites that ASEAN organise? (Bạn có thể kể tên một vài dự án và hoạt động do ASEAN tổ chức không?)
11. When did the ASEAN Charter come into force? (Hiến chương ASEAN bắt đầu có hiệu lực khi nào?)

6. Bài tập trắc nghiệm Writing Unit 5 Lớp 11

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Unit 5 Being part of ASEAN - Writing chương trình Tiếng Anh lớp 11 mới về việc trở thành một phần của hiệp hội các Quốc Gia Đông Nam Á. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 5 lớp 11 mới Writing.

 • Câu 1: It is clear that the Association of Southeast Asian Nations, or ASEAN, established in 1967, has achieved remarkable progress in strengthening the ties and promoting cooperation among countries in Southeast Asia, especially in terms of cultural, economic, and social collaborations. However, it was not until the Fourth ASEAN Summit in 1992 that cooperation in the fields of higher education and human resource development became the point of attention of the ASEAN leaders. The idea was later developed into the ASEAN University Network (AUN). The network was founded in November 1995 with the original number of 13 universities in ASEAN member countries. After the enlargement of ASEAN by the ASEAN Charter in 1997 and 1999, the AUN membership increased to 20 member universities, with the addition of two universities from Myanmar, three from Laos, Malaysia, and Cambodia, and two from Indonesia. The main objective of the AUN is to strengthen the existing network of cooperation among universities in ASEAN by promoting collaborative studies and research programmes. Furthermore, the AUN attempts to promote cooperation and solidarity among scientists and scholars in the region and to develop academic and professional human resources as well as to spread scientific knowledge and information among the universities in the region.

  Not until the Fourth ASEAN Summit in 1992 did the ASEAN leaders pay attention to

  • A. cultural, economic, and social collaborations
  • B. the fields of higher education and human resources
  • C. the establishment of the ASEAN Charter
  • D. the university network in each member nation
  • A. took 2 years to establish from the original idea
  • B. has increased the number of universities in ASEAN
  • C. has developed its membership since its establishmen
  • D. led to the enlargement of ASEAN by the ASEAN Charter

Câu 3 - Câu 5: Xem trắc nghiệm để thi online

7. Hỏi đáp Writing Unit 5 Lớp 11

Nếu có gì chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi với cộng đồng Tiếng Anh HỌC247 ở mục Hỏi đáp để được giải đáp nhanh nhất. Sau bài học này các em chuyển qua bài học kế tiếp. Chúc các em học tốt!

MGID

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 809_1633914298.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/ma-tk-vip/?utm_source=hoc247net&utm_medium=PopUp&utm_campaign=Hoc247Net
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)