Unit 13 Tiếng Anh lớp 11 Từ Vựng Vocabulary Hobbies

Lý thuyếtTrắc nghiệm FAQ

Bài học Unit 13 Hobbies phần Vocabulary cung cấp toàn bộ từ vựng xoay quanh đề tài sở thích. Qua sự tổng hợp và phân loại theo từng phần Reading, Listening, Speaking, Writing, Language Focus các em sẽ dễ dàng trong việc tra cứu và ghi nhớ từ.

Tóm tắt bài

1. Từ Vựng phần Reading Unit 13 Lớp 11

accompany [ə'kʌmpəni] (v): đệm nhạc

accomplished [ə'kɔmpli∫t] (adj): cừ khôi

admire [əd'maiə] (v): ngưỡng mộ

avid ['ævid] (adj): khao khát

collect [kə'lekt] (v): sưu tầm

 • collection [kə'lek∫n] (n): bộ sưu tập
 • collector [kə'lektə] (n): người sưu tầm

common ['kɔmən] (n): chung

discard [di,skɑ:d] (v): vứt bỏ

envelope ['enviloup] (n): bao thư

fish tank [fi∫ tæηk] (n): bể cá

indulge in [in'dʌldʒ] (v): say mê

modest ['mɔdist] (adj): khiêm tốn

occupied ['ɒkjʊpaied] (adj): bận rộn

practise ['præktis] (v): thực hành

stamp [stæmp] (n): con tem

throw … away [θrou] (v): ném đi

tune [tju:n] (n): giai điệu

2. Từ Vựng phần Speaking Unit 13 Lớp 11

book stall [stɔ:l] (n): quầy sách

broaden ['brɔ:dn] (v): mở rộng kiến thức

category ['kætigəri] (n): loại, nhóm

classify ['klæsifai] (v): phân loại

climb [klaim] (v): leo trèo

exchange [iks't∫eindʒ] (v): trao đổi

hero ['hiərou] (n): anh hùng

mountain ['mauntin] (n): núi

name tag [neim tæg] (n): nhãn ghi tên

organize ['ɔ:gənaiz] (v): sắp xếp

overseas [,ouvə'si:z] (adv): ở nước ngoài

pen friend [,pen'frend] (n): bạn qua thư

politician [,pɔli'ti∫n] (n): chính trị gia

postman ['poustmæn] (n): người đưa thư

3. Từ Vựng phần Listening Unit 13 Lớp 11

bygone ['baigɔn] (adj): quá khứ, qua rồi

continually [kən'tinjuəli] (adv): liên tục

cope with [koup] (v): đối phó, đương đầu

fairy tale ['feəriteil] (n): chuyện cổ tích

gigantic [dʒai'gæntik] (adj): khổng lồ

ignorantly ['ignərəntli] (adv): ngu dốt

otherwise ['ʌđəwaiz] (conj): nếu không thì

profitably ['prɔfittəbli] (adv): có ích

4. Từ Vựng phần Writing Unit 13 Lớp 11

guideline ['gaidlain] (n): hướng dẫn

imaginary [i'mædʒinəri] (adj): tưởng tượng

plan [plæn] (n): kế hoạch

real [riəl] (adj): có thật 

5. Từ Vựng phần Language Focus Unit 13 Lớp 11

frighten ['fraitn] (v): làm khiếp sợ

postcard ['poustkɑ:d] (n): bưu thiếp

presence ['prezns] (n): sự hiện diện

present ['preznt] (n): món quà

repair [ri'peə] (v): sửa chữa

stranger ['streindʒə] (n): người lạ 

Bài tập minh họa

Complete the sentence with the correct form of the word in the box.

     accomplish      succeed      admire       accompany       collect
      discard       indulge       occupy      classify       profit

 

 1. She needed only one more stamp to complete her _____.
 2. You could spend your time more ______ with a good book.
 3. The girl sang to the ________ of a piano.
 4. Drawing and singing were among her many _________.
 5. He never lost the_________of his students.
 6. My doctor advised me to avoid excessive _________ in sweets and canned drinks.
 7. We need something to keep the children __________ in their summer holiday.
 8. The books are __________ into different categories to subject.
 9. Confidence is the key to __________.
 10. The room was littered with ____________newspapers.

Key

 1. She needed only one more stamp to complete her collection.
 2. You could spend your time more profitably with a good book.
 3. The girl sang to the accompaniment of a piano.
 4. Drawing and singing were among her many accomplishments.
 5. He never lost the admiration of his students.
 6. My doctor advised me to avoid excessive indulgence in sweets and canned drinks.
 7. We need something to keep the children occupied in their summer holiday.
 8. The books are classified into different categories to subject.
 9. Confidence is the key to success.
 10. The room was littered with discarded newspapers.

-- Mod Tiếng Anh 11 HỌC247

Được đề xuất cho bạn