ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Tiếng Anh 11 mới Unit 1 Listening - Bài nghe


Bài học Unit 1 Tiếng Anh lớp 11 mới phần Listening hướng dẫn các em nghe hiểu về những mẫu đoạn thoại chia sẻ quan điểm của con cái về những mâu thuẫn do khoảng cách thế hệ gây ra.

VDO.AI
Hãy đăng ký kênh Youtube HOC247 TV để theo dõi Video mới
 

Tóm tắt lý thuyết

1. Unit 1 Lớp 11 Listening Task 1

You are going to listen to Tom and Linda discussing their conflicts with their parents. What do you think they will mention? (Em sẽ nghe Tom và Linda nói về những xung đột của họ với bố mẹ. Em nghĩ các bạn ấy sẽ đề cập đến điều gì?)
 

  Tick
1. Clothes  
2. Hairstyles  
3. Table manners  
4. Not helping with the housework  
5. Watching TV / playing computer games too much  
6. Not studying enough  

Bài dịch:

1. Quần áo
2. Kiểu tóc
3. Cung cách
4. Không giúp việc nhà
5. Xem TV / chơi trò chơi trên máy tính quá nhiều
6. Không học đủ

2. Unit 1 Lớp 11 Listening Task 2

Match the words in the box with the appropriate definitions.(Hãy ghép những từ cho trong khung (1-4) với những định nghĩa phù hợp (a-d))

1. Forbid (v) A. Attracting attention by being bright, expensive, etc. but tasteless
2. Flashy (adj) B. Attractive and showing a good sense of style
3.Elegant (adj) C.Give full attention to something
4. Concentrate (v) D. Order somebody not to do something

Bài dịch và lời giải chi tiết

1. D              2. A                   3. B                    4. c
1. Cấm - Yêu cầu ai đó không được làm việc gì
2. Diện, hào nhoáng - Thu hút bằng cách tỏa sáng, đồ đắt tiền, nhưng vô vị
3. Thanh lịch - Hấp dẫn và thể hiện một phong cách tốt
4. Tập trung - Chú ý một cái gì đó

3. Unit 1 Lớp 11 Listening Task 3

Listen to the conversation. Decide if the following sentences are true (T) or false (F). (Hãy nghe đoạn hội thoại và nói xem những câu dưới đây đúng (T) hay sai (F)) 

  True False
1. Linda’s parents are pleased with her choice of clothes.    
2. Tom shares Linda’s opinion on clothes.    
3. Linda wants to look more fashionable.    
4. Tom’s parents don’t let him play computer games.    
5. Playing computer games is a form of relaxation for Tom.    

Bài dịch và trả lời chi tiết

1.F           2. F                  3. T                4. T                   5. T
1. Bố mẹ của Linda hài lòng về sự lựa chọn quần áo của cô ấy.
2. Tôm chia sẻ quan điểm của Linda về quần áo.
3. Linda muốn trông được thời trang hơn.
4. Bố mẹ Tom không để anh ấy chơi trò chơi trên máy tính.
5. Chơi trò chơi trên máy tính là một loại hình giải trí của Tom.

4. Unit 1 Lớp 11 Listening Task 4

Listen to the conversation again and choose the best answer A, B, or C.(Hãy nghe lại đoạn hội thoại rồi chọn câu trả lời đúng nhất A, B. hay C) 
1. 
What kind of clothes do Linda’s parents want her to wear?
A. shiny trousers
B. tight tops
C. casual clothes
2. What is Tom’s opinion about Linda’s choice of clothes?
A. He thinks that her parents are right.
B. He sympathises with Linda.
C. He disagrees with Linda’s parents.
3. What do you think Linda will do after talking to Tom?
A. She may start saving money to buy clothes.
B. She may follow her parents’ advice.
C. She may offer her parents some advice.
4. Why don’t Tom’s parents want him to play computer games?
A.They think some of the games are harmful.
B.They think playing computer games makes him neglect his studies.
C.They think none of the games are useful.
5. What do Tom’s parents want him to do?
A. Play a musical instrument.
B. Do more outdoor activities.
C. Browse the Internet to find information.

Bài dịch và lời giải chi tiết

1. What kind of clothes do Linda’s parents want her to wear? (Ba mẹ Linda muốn cô ta bận kiểu quần áo gì)
A. shiny trousers (Đồ bóng)
B. tight tops (Đồ bó)
C. casual clothes (Quần áo bình thường)
2. What is Tom’s opinion about Linda’s choice of clothes? (Ý kiến của Tom về sự lựa chọn quần áo của Linda là gì)
A. He thinks that her parents are right. (Anh ta nghĩ ba mẹ của cô ta đúng)
B. He sympathises with Linda. (Anh ta thông cảm với Linda)
C. He disagrees with Linda’s parents. (Anh ta không đồng ý với bố mẹ Linda)
3. What do you think Linda will do after talking to Tom? (Bạn nghĩ Linda sẽ làm gì sau khi nói chuyện với Tom)
A. She may start saving money to buy clothes. (Cô ta có thể bắt đầu tiết kiệm tiền để mua quần áo)
B. She may follow her parents’ advice. (Cô ta có thể theo lời khuyên của ba mẹ cô ta)
C. She may offer her parents some advice. (cô ta có thể cho ba mẹ cô ta vài lời khuyên)
4. Why don’t Tom’s parents want him to play computer games? (Tại sao ba mẹ của Tom không muốn anh ta chơi game)
A.They think some of the games are harmful. (Họ nghĩ rằng 1 vài trò chơi thì có hại)
B.They think playing computer games makes him neglect his studies. (Họ nghĩ rằng việc chơi game khiến anh ta sao nhãng công việc học tập của anh ta)
C.They think none of the games are useful. (Họ nghĩ là không có trò chơi nào là hữu ích)
5. What do Tom’s parents want him to do? (Ba mẹ Tom muốn anh ta làm gì?)
A. Play a musical instrument. (Chơi 1 loại nhạc cụ)
B. Do more outdoor activities. (Thực hiện vài hoạt động ngoài trời)
C. Browse the Internet to find information. (Dùng internet để tìm thông tin)
5. Audio Script Unit 11 Lớp 11
Tom: You look upset, Linda. What's the matter?
Linda: Nothing serious. Just my parents keep complaining about my clothes.
Tom: Why don't they like them?
Linda: They think my trousers are too skinny and my tops are too tight. They don't like my sparkling clothes or high heels. They want me to wear more casual stuff such as jeans and T- shirts.
Tom: Well, it depends on where you're going. If you're going to a party, you could dress up, but 1 don't think you should wear flashy clothes every day.
Linda: But I really want to look more elegant and fashionable.
Tom: Well, have you thought about the cost? Perhaps your parents can't afford to buy expensive clothes.
Linda: Maybe you're right. What about you? Do you get into conflict with your parents?
Tom: Not really. But they forbid me to play computer games.
Linda: Sounds bad. What's wrong with computer games?
Tom: They think ail computer games are useless. They want me to use my computer for more useful stuff.
Linda: But there are some positive benefits of playing computer sanies.
Tom: Yes, there are. I can read faster because I can concentrate more. Playing computer games after school also helps me to relax after a hard day.
Linda: But your parents may worrv about your eyesight if you look at the computer screen for a long time.
Tom: Yes. they probably worry about it, and want me to have a healthier lifestyle with more outdoor activities.
Linda: That's right, I think you need to tell your parents that you atiree with them, and explain the benefits of computer games
Tom: That's a good idea. I hope my parents understand that. Thank you.
Linda: No problem. Thanks for your advice, too.
Dịch Script:
Tom: Bạn trông rất buồn bã, Linda. Vấn đề là gì vậy?
Linda: Không có gì nghiêm trọng. Chỉ là cha mẹ tôi cứ phàn nàn về quần áo của tôi.
Tom: Tại sao họ không thích chúng?
Linda: Họ nghĩ rằng quần của tôi quá gầy và ống quần của tôi quá bó. Họ không thích quần áo bóng hay giày cao gót của tôi. Họ muốn tôi mặc những thứ bình thường như quần jean và áo phông.
Tom: Vâng, nó phụ thuộc vào nơi bạn đi. Nếu bạn đi dự tiệc, bạn có thể ăn mặc như vậy, nhưng bạn không nên mặc như vậy mỗi ngày.
Linda: Nhưng tôi thực sự muốn trông thanh lịch hơn và thời trang hơn.
Tom: Vâng, bạn có nghĩ về chi phí không? Có lẽ cha mẹ bạn không thể mua quần áo đắt tiền.
Linda: Có lẽ bạn nói đúng. Thế còn bạn? Bạn có gặp rắc rối với cha mẹ mình không?
Tom: Không thực sự. Nhưng họ cấm tôi chơi trò chơi máy tính.
Linda: Nghe có vẻ tồi tệ. Có vấn đề gì với trò chơi máy tính?
Tom: Họ nghĩ rằng trò chơi máy tính vô ích là vô ích. Họ muốn tôi sử dụng máy tính của tôi cho những thứ hữu ích hơn.
Linda: Nhưng có một số lợi ích tích cực khi chơi máy tính.
Tom: Vâng, đúng vậy. Tôi có thể đọc nhanh hơn vì tôi có thể tập trung hơn. Chơi trò chơi máy tính sau giờ học cũng giúp tôi thư giãn sau một ngày căng thẳng.
Linda: Nhưng bố mẹ bạn có thể lo lắng về thị lực của bạn nếu bạn nhìn vào màn hình máy tính trong một thời gian dài.
Tom: Vâng. họ có thể lo lắng về nó, và muốn tôi có một lối sống lành mạnh hơn với các hoạt động ngoài trời.
Linda: Đúng vậy, tôi nghĩ bạn cần phải nói với bố mẹ rằng bạn đồng ý với họ, và giải thích những lợi ích của trò chơi máy tính
Tom: Đó là một ý kiến hay. Tôi hy vọng cha mẹ tôi hiểu điều đó. Cảm ơn bạn.
Linda: Không sao đâu. Cảm ơn lời khuyên của bạn.
6. Unit 1 Lớp 11 Listening Task 5
Work in pairs. Ask and answer the following questions. (Hãy làm việc theo nhóm rồi hỏi và trả lời những câu hỏi dưới đây.)
1. Do your parents like the way you dress? Why or why not?
2. What do you think about computer games? Do your parents share your viewpoints? 
Bài dịch và trả lời chi tiết :
1. Bố mẹ của bạn có thích cách ăn mặc của bạn không? Tại sao hoặc tại sao không?
2. Bạn nghĩ gì về trò chơi trên máy tính? Bố mẹ của bạn có chia sẻ với quan điểm của bạn không?
1. My parents actually prefer me to follow their advice on what should i dress, so it means that they are not likely to love my style. I think the reason come from the generation gap which causes the contractions in dressing between me and my parents. They think that my dress code is rather flashy, over and it can be exceeding in the learning environment. (Ba mẹ tôi thích tôi theo lời khuyên của họ hơn về việc tôi nên bận gì, vì thế nó nghĩa là họ có khả năng không thích phong cách của tôi. Tôi nghĩ lí do đến từ khoảng cách thế hệ, cái đã gây ra sự mâu thuẫn trong việc ăn mặc giữa tôi và ba mẹ. Họ nghĩ rằng cách ăn bận của tôi khá là bóng loáng, và có thể quá đáng trong môi trường học tập)
2. In my opinion, entertaining by games brings you certain benefits which is underestimated by parents. Sometimes, i share with them my viewpoint how much relaxing that playing game is, but they just accuse me of excusing to avoid my schoolwork. (Theo cá nhân tôi thấy, việc giải trí bằng game mang lại cho ta 1 vài lợi ích nhất định cái mà bị xem nhẹ bởi ba mẹ. Thỉnh thoảng, tôi chia sẻ với họ suy nghĩ của tôi là chơi game giúp thư giãn như thế nào, nhưng họ chỉ cho đó là ngụy biện để tôi né việc học)

7. Hỏi đáp Listening Unit 1 Lớp 11

Nếu có gì chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi với cộng đồng Tiếng Anh HỌC247 ở mục Hỏi đáp để được giải đáp nhanh nhất. Sau bài học này các em chuyển qua bài học kế tiếp. Chúc các em học tốt! 

MGID

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 809_1633914298.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/ma-tk-vip/?utm_source=hoc247net&utm_medium=PopUp&utm_campaign=Hoc247Net
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)