Trắc nghiệm Unit 6 Tiếng Anh lớp 11 phần Language Focus - Competitions

Lý thuyết

Trắc nghiệm

FAQ

Mời các em tham gia thực hành bài tập trắc nghiệm Language Focus Unit 6 tiếng Anh lớp 11 nhằm củng cố và ôn tập kiến thức vừa được học. Chúc các em thực hành hiệu quả!

Câu hỏi trắc nghiệm (8 câu):

 • Choose the word or-phrase - a, b, c, or d - that best completes the sentence.

  Câu 1:

  • A. to work
  • B. us to work
  • C. working
  • D. that we work
 • Câu 2:

  • A. his colleagues not being
  • B. his colleagues for not being
  • C. his colleagues not to be
  • D. to his colleagues for not being
 • Câu 3:

  • A. will take
  • B. take
  • C. would take
  • D. took
 • Câu 4:

  • A. her to stay
  • B. she to say
  • C. she staying
  • D. her staying
 • Câu 5:

  • A. their school
  • B. them to school
  • C. them schooling
  • D. for schooling
 • Identify the one underlined word or phrase A, B, C or D - that must be changed for the sentence to be correct.

  Câu 6:

  • A. said
  • B. entertaining
  • C. recommended
  • D. to see
 • Câu 7:

  • A. Some of
  • B. have
  • C. not going
  • D. because
 • Câu 8:

  • A. to imagine
  • B. him accepting
  • C. without
  • D. objection

Được đề xuất cho bạn