ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Unit 3 Tiếng Anh lớp 11 phần Writing - A party

Mời các em thử sức với một số câu hỏi trắc nghiệm Writing Unit 3 Tiếng Anh lớp 11 với hình thức xây dựng câu dựa trên những từ và gợi ý cho sẵn. Hi vọng bài tập giúp các em nâng cao khả năng viết câu với sự hoàn chỉnh trong ngữ pháp và chính xác trong ngữ nghĩa của câu.

YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Câu 1: Choose the best sentence -a, b, c, or d - made from the given cues.

  She/ not stand/ keep/ wait/ such/ long//

  • A. She doesn't stand keeping to wait for such a long time.
  • B. She can't stand being kept to wait such long time.
  • C. She can't stand being kept waiting for such a long time.
  • D. She can't stand keeping waiting for such long time.
  • A. By the work day and night they succeeded to finish a project on time.
  • B. By working day and night they succeeded in finishing the project in time.
  • C. By the work day and night they succeeded to finish the project in time.
  • D. By working day and night they succeeded finishing their project on time. 
   
   
  • A. We regret to tell you that your request for a tax refund has been rejected.
  • B. We regret telling you that your request for a tax refund has been rejected.
  • C. We regretted to tell you that your request in tax refund had been rejected.
  • D. We regretted to have told that your request for tax refund was rejected.
  • A. He'd better not to go to school because he is feeling unwell.
  • B. He'd better to not go to school because of his feeling unwell.
  • C. He'd better not going to school because he was feeling unwell.
  • D. He'd better not go to school because he is feeling unwell.
  • A. I saw that film three times but I'm going to see again next week.
  • B. I've seen this film three times but I'm going to see it again next week.
  • C. I've seen this fIlm for three times and I'm going to see it again next week.
  • D. I had seen this film for three times and I’ll go to see it again next week.
 

 

YOMEDIA
1=>1