ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Tiếng Anh 8 mới Review 3 Language - Ngôn ngữ


Bài học Unit 8 Tiếng Anh lớp 11 mới phần Review language giúp các em củng cố kiến thức bài học về về từ vựng, phát âm, ngữ pháp về những Unit đã học

VDO.AI
Hãy đăng ký kênh Youtube HOC247 TV để theo dõi Video mới
 

Tóm tắt lý thuyết

1. Unit 8 Lớp 11 Review 3 - Vocabulary Task 1

Use the correct form of the words in the box to complete the sentences. (Dùng dạng đúng của từ cho trong khung đố hoàn thành câu.)

excavation    academic    undergraduate     intact     carbon footprint

1. When you use energy generated by fossil fuels, your________ becomes bigger.
2. This historic site needs extensive_______ work.
3. Most of the ancient relics in the heritage museum are still_________ .
4. It is difficult to get a good job without any________ qualifications.
5. At the______ level, you can join three-year or four-year colleges.

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

1. carbon footprint               
2. excavation.
3. intact                              
4. academic     
5. undergraduate

Bài dịch: 

1. Khi bạn sử dụng năng lượng do các nhiên liệu hóa thạch tạo ra, lượng carbon của bạn tạo ra trở nên lớn hơn.
2. Khu di tích lịch sử này cần khai quật nhiều.
3. Hầu hết các di tích cổ trong bảo tàng di sản vẫn còn nguyên vẹn.
4. Rất khó để có được một công việc tốt mà không có trình độ học vấn.
5. Ở giáo dục bậc cao, bạn có thể tham gia các trường cao đẳng đại học ba năm hoặc bốn năm.

2. Unit 8 Lớp 11 Review 3 - Vocabulary Task 2

Complete the sentences, using the correct form of the words in brackets. (Hoàn thành câu, dùng dạng đúng của từ cho trong ngoặc.)

1. There are many_______ (far) education courses to prepare students for future work.
2. My younger sister is now in grade 6 at a_______ (low) secondary school.
3. You should know the symptoms of__________ (heat, relate) illnesses such as heat exhaustion, heat stroke and sunburn.
4. Would you like to visit Ha Long Bay or Trang An _______________  (scene) Landscape Complex?
The Central Sector of the Imperial Citadel of Thang Long is a ______________  (culture) heritage site.

Bài dịch và câu trả lời chi tiết: 

 

1. further                         
2. lower
3. heat-related                 
4. Scenic           
5. cultural

Bài dịch: 
1. Có nhiều khóa học giáo dục bổ sung để chuẩn bị cho sinh viên đi làm trong tương lai.
2. Em gái tôi bây giờ đang học lớp 6 ở trường trung học cơ sở.
3. Bạn nên biết các triệu chứng của các bệnh liên quan đến nhiệt như nhiệt, đột qụy do nhiệt, vì nóng và bị cháy nắng.
4. Bạn có muốn ghé thăm vịnh Hạ Long hay Khu danh thắng Tràng An?
5. Khu vực Trung tâm của Hoàng thành Thăng Long là một di sản văn hoá.

3. Unit 8 Lớp 11 Review 3 - Pronunciation Task 3

Listen and mark the intonation patterns of the questions. Then practise reading the sentences. (Nghe và đánh dấu mẫu ngữ điệu câu hỏi, sau đó thực hành đọc những câu hỏi đó.)

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

1.  A: Would you like to go on a cultural tour or an architectural tour?  (rising)
     B: I’d like to go on a cultural tour. (falling)
A: Would you like to visit My Son Sanctuary or Hoi An Ancient Town? (rising)
    B: I’d like to visit Hoi An Ancient Town. (falling)
3. How should I apply for a place at a US university? (falling)
4. Is there an application deadline for early decision? (Rising)
5. A: here an application deadline for early decision? (rising)
    B: The remains of dead plants and animals?

Bài dịch: 
1. A: Bạn có muốn đi du lịch danh  thắng hay tham quan kiến trúc?
    B: Tôi muốn đi du lịch danh thắng.
2. A: Bạn có muốn ghé thăm Thánh địa Mỹ Sơn hay Phố cổ Hội An?
    B: Tôi muốn thăm phố cổ Hội An.
3. Tôi nên nộp đơn xin học tại một trường đại học Hoa Kỳ như thế nào?
4. Có thời hạn nộp đơn cho quyết định sớm?
5. A: Các nhiên liệu hóa thạch được hình thành từ xác của thực vật và động vật đã chết.
    B: Xác của thực vật và động vật đã chết?

 

4. Unit 8 Lớp 11 Review 3 - Grammar Task 4

Rewrite and / or combine the sentences. Begin each one as shown. (Hãy viết lại và /  hoặc nối câu lại với nhau, bắt đầu bằng từ cho sẵn.)

1. Since they have lived near a chemical plant for many years, some villagers have now developed cancer
Having_________
2. After Quang attended a conference on nature conservation, he became more involved in environmental activities
Having_________ .
3. Mai had dumped rubbish in the country park near her house. She regretted it.
Mai regretted_________ .
4. The manager had allowed harmful gases to emit into the air from the factory. He denied it.
The manager denied_________ .
5. Someone had used explosives to kill fish in the lake. They suspected Tom.
They suspected_________ .

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

1. Having lived near a chemical plant for many years, some villagers have now developed cancer.
2. Having attended a conference on nature conservation, Quang became more involved in environmental activities.
3. Mai regretted having dumped / dumping rubbish in the country park near her house.
4. The manager denied having allowed / allowing harmful gases to emit into the air from the factory.
5. They suspected Tom of having used / using explosives to kill fish in the lake.

Tạm dịch:
1. Kể từ khi họ sống gần nhà máy hóa học nhiều năm, một số dân làng đã bị ung thư.
Sống gần nhà máy hóa học trong nhiều năm, một số người dân làng đã bị ung thư.
2. Sau khi Quang tham dự một hội nghị về bảo tồn thiên nhiên, anh ấy đã tham gia nhiều hơn vào các hoạt động môi trường.
Tham dự một cuộc họp về bảo tồn thiên nhiên, Quang đã tham gia nhiều hơn vào các hoạt động môi trường.
3. Mai đã đổ rác ở công viên nước gần nhà cô. Cô hối tiếc.
Mai hối hận vì đã đổ rác ở công viên nước gần nhà cô / đổ rác vào công viên nước gần nhà cô.
4. Người quản lý đã cho phép các khí độc phát ra từ trong nhà máy. Anh ấy đã từ chối.
Người quản lý đã từ chối thải các khí độc hại ra không khí trong nhà máy.
5. Có người đã sử dụng thuốc nổ để giết cá trong hồ. Họ nghi ngờ Tom.
Họ nghi ngờ Tom đã sử dụng thuốc nổ để giết cá trong hồ.

5. Unit 8 Lớp 11 Review 3 - Grammar Task 5

Complete the senteces with the verbs in the box. Use the present perfect or the present perfect continuous. (Hoàn thành câu bằng động từ trong khung, dùng thì hiện tại hoàn thành hoặc hiện tại hoàn thành tiếp diễn.)

live      finish        take       learn       study

1. Is she still in the UK? How long did you say she________ medicine there?
2. How many courses______ you______ so far in your graduate programme?
3. Like many of my classmates, I_______ English since primary school.
4. He______ with his cousin for two months, but he’s looking for a place close to his university.
5. My brother ______  his postgraduate studies and got a Ph.D. degree. He’s now teaching at a university.

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

1. has been studying            
2. Have ... taken
3. have been learning         
4. has been living
5. has finished

Tạm dịch:
1. Liệu cô ấy vẫn ở Anh phải không? Bạn nói cô ấy đã học dược ở đó bao lâu rồi?
2. Bạn đã học bao nhiêu khóa học trong chương trình sau đại học?
3. Giống như nhiều bạn học khác, tôi đã học tiếng Anh từ tiểu học.
4. Anh ấy đã sống với anh họ của mình trong hai tháng, nhưng anh ấy đang tìm kiếm một nơi gần trường đại học của mình.
5. Anh tôi đã hoàn thành các nghiên cứu sau đại học của mình và nhận bằng tiến sĩ. Anh ấy đang giảng dạy tại một trường đại học.

6. Unit 8 Lớp 11 Review 3 - Grammar Task 6

Finish the incomplete scntcnces, using cither a participle or to-infinitive clause. (Hoàn thành câu chưa hoàn chỉnh, dùng ngữ phân từ hoặc mệnh đề với động từ nguyên mẫu có TO)

1. The London Tower Bridge, which measures 244 metres long, is a World Heritage Site.
The London Tower Bridge,_______ , is a World Heritage Site.
2. Visitors come to admire the relics that were excavated from the ancient tombs.
Visitors come to admire the relics________ .
3. The capital city of Ecuador was the first city in the world that was declared a World Heritage Site by UNESCO.
The capital city of Ecuador was the first city_______ .
4. The Citadel of the Ho Dynasty was added to UNESCO’s World Heritage List in 2011. It is located in Thanh Hoa Province.
The Citadel of the Ho Dynasty,_______ , was added to UNESCO's World Heritage List in 2011.
5. The Complex of Hue Monuments is a good example of a well-designed capital city. It lies along the Perfume River in Hue City
The Complex of Hue Monuments,________ , is a good example of a well- designed capital city.

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

1. The London Tower Bridge, measuring 244 metres long, is a World Heritage Site.
2. Visitors come to admire the relics excavated from the ancient tombs.
3. The capital city of Ecuador was the first city in the world to be declared a World Heritage Site by UNESCO.
4. I he c itadel ol the Ho Dynasty, located in Thanh Hoa Province, was added to UNESCO's World Heritage List in 2011.
5. The Complex of Hue Monuments, lying along, the Perfume River in Hue City, is a good example of a well-designed capital city.

Bài dịch: 

1. Cầu Tháp London, dài 244 mét, là Di sản thế giới.
⇒ Cầu Tháp London, dài 244 mét, là Di sản Thế giới.
2. Du khách đến để chiêm ngưỡng các di tích đã được khai quật từ các ngôi mộ cổ.
⇒ Du khách đến để chiêm ngưỡng di tích được khai quật từ các ngôi mộ cổ.
3. Thủ đô của Ecuador là thành phố đầu tiên trên thế giới được UNESCO công nhận là di sản thế giới.
⇒ Thủ đô của Ecuador là thành phố đầu tiên trên thế giới được UNESCO công nhận là di sản thế giới.
4. Thành nhà Hồ được thêm vào Danh sách Di sản thế giới của UNESCO vào năm 2011. Nó nằm ở tỉnh Thanh Hoá.
⇒ Thành nhà Hồ, thuộc tỉnh Thanh Hoá, được bổ sung vào danh sách Di sản thế giới của UNESCO vào năm 2011.
5. Khu phức hợp di tích Huế là một ví dụ điển hình cho một thành phố có cấu trúc tốt. Nó nằm dọc bên bờ sông Hương ở thành phố Huế.
⇒ Khu di tích Huế, nằm dọc bên bờ sông Hương ở thành phố Huế, là một ví dụ điển hình cho một thành phố có cấu trúc tốt.

7. Bài tập trắc nghiệm Unit 8 Lớp 11- Review Language

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Unit 8 Review Language chương trình Tiếng Anh lớp 11 mới. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 8 lớp 8 mới Review language.


Câu 3 - Câu 6 : Xem trắc nghiệm để thi online

8. Hỏi đáp Review skills Unit 8  Lớp 11

Nếu có gì chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi với cộng đồng Tiếng Anh HỌC247 ở mục Hỏi đáp để được giải đáp nhanh nhất. Sau bài học này các em chuyển qua bài học kế tiếp. Chúc các em học tốt! 

MGID

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 809_1633914298.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/ma-tk-vip/?utm_source=hoc247net&utm_medium=PopUp&utm_campaign=Hoc247Net
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)