YOMEDIA
NONE

Bài tập 3 trang 103 SBT Lịch Sử 8

Bài tập 3 trang 103 SBT Lịch Sử 8

Hãy điền chữ Đ(đúng) hoặc chữ S(sai) vào ô [ ] trước câu trả lời sau

1. [ ] trong công nghiệp, thực dân Pháp tập trung vào công nghiệp chế biến

2. [ ] thực dân Pháp xây dựng hệ thống giao thông vận tải để phục vụ cho việc phát triển kinh tế của thuộc địa.

3. [ ] Hàng hoá của Pháp và hàng hoá các nước khác nhập khẩu vào Việt Nam bị đánh thuế rất nặng.

4. [ ] Chính sách văn hoá, giáo dục của Pháp đã có tác dụng “ khai hoá văn minh” cho người bản địa, làm cho người bản địa tin theo văn minh phương Tây.

5. [ ] Giai cấp nông dân Việt Nam rất hăng hái tham ra cách mạng.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

Đúng 1, 5 

Sai 2, 3, 4

-- Mod Lịch Sử 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 103 SBT Lịch Sử 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON