ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Lịch sử 8 Bài 29 Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp và những chuyển biến kinh tế xã hội ở Việt Nam

YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

 

 

YOMEDIA
1=>1