YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 2 trang 9 SGK Lịch sử 8

Giải bài 2 tr 9 sách GK Sử lớp 8

Nêu ý nghĩa lịch sử của các cuộc cách mạng tư sản đầu tiên?

RANDOM

Gợi ý trả lời bài 2

 
 

Các cuộc cách mạng tư sản đầu tiên có ý nghĩa lịch sử to lớn đã chấm dứt sự đô hộ của ngoại bang (ở Hà Lan), lật đổ chế độ phong kiến chuyên chế (ở Anh), giải phóng nhân dân khỏi ách thống trị của chủ nghĩa thực dân (ở Bắc Mĩ), mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển ở các nước này.

-- Mod Lịch Sử 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 9 SGK Lịch sử 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1