ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Lịch sử 6 Bài 20 Từ sau Trưng Vương đến trước Lý Nam Đế (giữa thế kỉ I - giữa thế kỉ VI) (tiếp theo)

YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

  • A. 448
  • B. 248
  • C. 147
  • D. 348
  • A. Ấn Độ
  • B. Việt Nam
  • C. Trung Quốc
  • D. Thái Lan
   
   
  • A. Thiệu Yên (Thanh Hóa)
  • B. Núi Nưa (Thanh Hóa)
  • C. Mê Linh (Hà Nội)
  • D. Phú Điền (Hậu Lộc Thanh Hóa)
  • A. Giao Chỉ
  • B. Cửu Chân
  • C. Nhật Nam
  • D. Giao Châu
  • A. Hương Sơn - Hà Tĩnh
  • B. Hát Môn - Hải Dương
  • C. Yên Thế - Bắc Giang
  • D. Núi Tùng (Hậu Lộc - Thanh Hóa)
 

 

YOMEDIA
1=>1