Trắc nghiệm Lịch sử 6 Bài 28 Ôn tập

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):