Trắc nghiệm Lịch sử 6 Bài 15 Nước Âu Lạc (tt)

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):