Tính khối lượng riêng của sỏi?

bởi Ha Ku 12/11/2018

Một cái cốc đựng đầy nước, khối lượng tổng cộng là 260g. Người ta thả vào cốc một viên sỏi có khối lượng là 28,8g. Sau đó đem cân thì thấy tổng khối lượng là 276,8g.

Tính khồi lượng riêng của viên sỏi? (Biết D của nước là 1g/cm3)

Câu trả lời (2)

 • Trả lời:

                                 Khối lượng nước tràn ra là:

                             mnt = ( 260 + 28,8 ) - 276,8 = 12 (g)

                              Từ công thức :\(D=\frac{m}{V}\) \(\Rightarrow\) \(V=\frac{m}{D}\)

                               Vnt = mnt / Dnt = \(\frac{12}{1}\) = 12 ( cm3 )

                      Do sỏi chiếm thể tích của nước trần ra, nên ta có: 

                                         Vsỏi = 12cm3

                              Vậy khối lượng riêng của sỏi là:

                                  Dsỏi = \(\frac{ms}{Vs}\) = \(\frac{28,8}{12}\) = 2,4 ( g/cm)

  bởi Nguyễn Thế 12/11/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Trả lời: 

        Gọi:  + m; m1; m2 lần lượt là khối lượng của hỗn hợp; nước; rượu

                + D; D1; D2 lần lượt là khối lượng riêng của hỗn hợp; nước; rượu

                +V; V1; V2 lần lượt là thể tích của hỗn hợp; nước; rượu

                      Đổi:       V= 1 lít = 0,001 m3

                                   V2 = 0,5 lít =0,0005 m3

      Theo đề bài, ta có:

         V = ( 100% - 0,4 % ).( V1 + V2 )

  \(\Rightarrow\)   V =        99,6%       .( 0,001 + 0,0005 )

  \(\Rightarrow\)   V =        99,6%       .      0,0015           = 0,001494 ( m3)

             Từ công thức: \(D=\frac{m}{V}\) \(\Rightarrow\) m = D.V

      Mà :  m1 = D1.V1 = 100.0,001 = 1 ( kg )

              m2 = D2.V2 = 800.0,00,5 = 0,4 ( kg )

  \(\Rightarrow\)    m = m+ m2 = 1+0,4 = 1,4 ( kg )

       Ta có khối lượng riêng của hỗn hợp là:

                    \(D=\frac{m}{V}\) = \(\frac{1,4}{0,001494}\) \(\approx\) 937 ( kg/m3 )

  Kết luận:  Vậy khối lượng riêng của hỗn hợp là 937 kg/m3.

  bởi Nguyễn Hoa 13/11/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan