YOMEDIA

Tính GTNN của biểu thức A=x^2+3x+7

bởi Naru to 31/05/2019

1. Cho \(\left(a-b\right)^2+\left(b-c\right)^2+\left(c-a\right)^2=\left(a+b-2c\right)^2+\left(b+c-2a\right)^2+\left(a+c-2b\right)^2\)

Cmr: a=b=c

2.Cho x+y=3. Tính giá trị biểu thức:

P= \(3x^2-x+3y^2+2y+6xy-100\)

3. Tính GTNN:

a) A= \(x^2+3x+7\)

b) \(B=x\cdot\left(x-6\right)\)

c) \(C=\left(x-2\right)\cdot\left(x-5\right)\left(x^2-7x-10\right)\)

4. Tìm GTLN a) \(A=11-10x-x^2\)

                      b) \(B=\left|x-4\right|\cdot\left(2-\left|x-4\right|\right)\)

Giải chi tiết cho mk nha ok

 

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • A = x2 + 3x + 7

  = x2 + 2 . x . 3/2 + 9/4 + 19/4

  = (x + 3/2)2 + 19/4

  (x + 3/2)2 lớn hơn hoặc bằng 0

  (x + 3/2)2 + 19/4 lớn hơn hoặc bằng 19/4

  Vậy Min A = 19/4 khi x = - /32

  ***

  B = x(x - 6)

  = x2 - 6x

  = x2 - 2 . x . 3 + 9 - 9

  = (x - 3)2 - 9

  (x - 3)2 lớn hơn hoặc bằng 0

  (x - 3)2 - 9 lớn hơn hoặc bằng - 9

  Vậy Min B = - 9 khi x = 3

  ***

  C = (x - 2)(x - 5)(x 2 - 7x - 10)

  = (x2 -  7x + 10)(x2 - 7x - 10)

  = (x2 - 7x)2 - 100

  (x2 - 7x)2 lớn hơn hoặc bằng 0

  (x2 - 7x)2 - 100 lớn hơn hoặc bằng - 100

  Vậy Min C = - 100 khi x = 7

  bởi Nguyễn Hồng Hạnh 31/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA