AMBIENT

Phân tích đa thức x^3-x^2-4x^2+8x-4 thành nhân tử

bởi Thanh Nguyên 30/05/2019

Hộ mình nhé =))

Phân tích đa thức thành nhân tử

a,  x3-x2-4x2+8x-4                                        e,  4x2+4x-3                                      

b,  4x2-25-(2x-5)(2x+7)                                 f,  4x2+4x2y2-8y4

c,  x2-4xy+4y2-9z2                                             g, (x2+x+1)(x2+x+2)-12

d, x2-7x+6                                                     h, 4x2y2-(x2+y2-z2)2

                                                                       i,x3-8-(x-2)(x+4)

***Các bạn làm đc đến đâu thì làm nhé, mình cảm ơn

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • a,  x3-x2-4x2+8x-4    

  =x3-4x2+4x-x2+4x-4

  =x(x2-4x+4)-(x2-4x+4)

  =(x2-4x+4)(x-1)

  =(x-2)2(x-1)

  b,  4x2-25-(2x-5)(2x+7)

  =4x2-52-(2x-5)(2x+7)

  =(2x-5)(2x+5)-(2x-5)(2x+7)

  =(2x-5)[(2x+5)-(2x+7)]

  =(2x-5)[2x+5-2x-7]

  =-2(2x-5)

  c,  x2-4xy+4y2-9z2  

  =(x2+4xy+4y2)-9z2

  =(x+2y)2-(3z2)

  =(x+2y+3z)(x+2y-3z)

  d, x2-7x+6      

  =x2-6x-x+6

  =x(x-6)-(x-6)

  =(x-6)(x-1)

  e,  4x2+4x-3

  =4x2+6x-2x-3

  =2x(2x+3)-(2x+3)

  =(2x-1)(2x+3)

  f,  4x2+4x2y2-8y4

  =4(x2+x2y2-2y4)

  g, (x2+x+1)(x2+x+2)-12

  Đặt t=x2+x+1 ta có:

  t(t+1)-12=t2+t-12

  =t2-3t+4t-12

  =t(t-3)+4(t-3)

  =(t+4)(t-3)

  =(x2+x+1+4)(x2+x+1-3)

  =(x2+x+5)(x2+x-2)

  =(x2+x+5)[x2+2x-x-2]

  =(x2+x+5)[x(x+2)-(x+2)]

  =(x2+x+5)(x-1)(x+2)

  h, 4x2y2-(x2+y2-z2)2

  =(2xy)2-(x2+y2-z2)2

  =(2xy+x2+y2-z2)(z2-y2-x2+2xy)

  =(xz+yz-z2+xy+y2-yz+x2+xy-xz)(-xz+yz+z2-xy-y2-yz-x2+xy+xz)

  =[z(x+y-z)+y(x+y-z)+x(x+y-z)][z(z+y-x)-y(z+y-x)+x(z+y-x)]

  =(x+y-z)(x+y+z)(z-y+x)(z+y-x)

  i,x3-8-(x-2)(x+4)

  =x3-23-(x-2)(x+4)

  =(x-2)(x2+2x+4)-(x-2)(x+4)

  =(x-2)[(x2+2x+4)-(x+4)]

  =(x-2)[x2+2x+4-x-4]

  =(x-2)[x2+x]

  =x(x+1)(x+2)

   

   

  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>