AMBIENT

Viết chương trình và đếm số?

bởi Nguyễn Quỳnh 03/04/2019

Nhập vào mảng gồm n phần tử ( n < 100 ) và số nguyên k. Hỏi có bao nhiêu số nguyên k trong mảng

Help me, pleaseee!!!

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • uses crt;

  var n,i,k,dem:integer;

  a:array[1..100]of integer;

  begin

              reapeat

                      clrscr;

                      write('nhap n= ');readln(n);

             until (n<100);  

             write('nhap k= ');readln(k);

            for i:=1 to n do readln(a[i]);

            for i:=1 to n do if a[i]=k then inc(dem);

            write('Co ',dem,'so nguyen ',k,' trong day');

  readln

  end.

  bởi Nguyen Thu 04/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>