Viết chương trình tính 4 phép toán cộng, trừ, nhân, chia hai số. Hai số được nhập từ bàn phím.

bởi Lê Việt Hoàng ngày 17/07/2017

Viết chương trình tính 4 phép toán cộng, trừ, nhân, chia hai số. Hai số được nhập từ bàn phím.

Input               Output

a=2                 1/2+7=9      3/2*7=14

b=7                 2/2-7=-5      4/2/7=0,29

Câu trả lời (1)

 • bạn tham khảo chương trình mẫu này nhé:

  Program Cong_Tru_Nhan_Chia

  uses crt;

  Var a, b, Cong, Tru, Nhan, Chia: real;

  Begin

  Write('Nhap số thứ nhất: '); readln(a);

  Write('Nhap số thứ hai: '); readln(b);

  Cong:=a+b;

  Tru:=a-b;

  Nhan:=a*b;

  Chia:=a/b;

  Writeln('Phep cong là: ', Cong);

  Writeln('Phep tru là: ', Tru);

  Writeln('Phep nhan là: ', Nhan);

  Writeln('Phep chia là: ', Chia);

  readln

  end.

  bởi Nguyen Ngoc ngày 19/07/2017
  Like (0)
Gửi câu trả lời Hủy

 

Được đề xuất cho bạn

Các câu hỏi có liên quan