YOMEDIA
UREKA

Viết chương trình tìm dãy số thuộc dòng thứ N

Viết chương trình tìm dáy số thuộc dòng thứ N (với N nhập từ bàn phím)  của tam giác Pascal.

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • program bai3;
  uses crt;
  var n,i,d,k,l,j:longint;
      a:array[1..100] of longint;
  {-------------------------------------}
  procedure nhap;
  begin
   repeat
    write('Nhap N= '); readln(n);
   until (n>=2) and (n<=25);
  end;
  {-----------------------------------}
  procedure xuli;
  begin
   a[1]:=1;
   for i:=1 to n do
     for j:=i+1 downto 2 do a[j]:=a[j]+a[j-1];
   for i:=1 to n+1 do write(a[i],' ');
  end;
  {----------------------------------------}
  BEGIN
   clrscr;
    nhap;
    xuli;
   readln;
  END.

   

    bởi I'M A HACKER 17/03/2019
  Like (1) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
NONE

Các câu hỏi mới

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF