Viết chương trình tìm dãy số thuộc dòng thứ N

bởi I'M A HACKER 17/03/2019

Viết chương trình tìm dáy số thuộc dòng thứ N (với N nhập từ bàn phím)  của tam giác Pascal.

Câu trả lời (1)

 • program bai3;
  uses crt;
  var n,i,d,k,l,j:longint;
      a:array[1..100] of longint;
  {-------------------------------------}
  procedure nhap;
  begin
   repeat
    write('Nhap N= '); readln(n);
   until (n>=2) and (n<=25);
  end;
  {-----------------------------------}
  procedure xuli;
  begin
   a[1]:=1;
   for i:=1 to n do
     for j:=i+1 downto 2 do a[j]:=a[j]+a[j-1];
   for i:=1 to n+1 do write(a[i],' ');
  end;
  {----------------------------------------}
  BEGIN
   clrscr;
    nhap;
    xuli;
   readln;
  END.

   

  bởi I'M A HACKER 17/03/2019
  Like (1) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan