Viết chương trình nhập vào 1 số nguyên m.

bởi Quỳnh Thương 13/02/2019

Viết chương trình nhập vào 1 số nguyên m. Kiểm tra xem m có phải là số lẻ chia hết cho 3 hay không.

Câu trả lời (2)

 • program chia_het;

  uses crt;

  var m:integer;

  begin

  clrscr;

  write(`Nhap so nguyen m=');readln(m);

  if m mod 3=0 then

  write(`so',m,`chia het cho 3')else

  write(`so',m,`khong chia het cho 3');

  writeln;

  if m mod 2=0 then

  write(`so',m,`chan')else

  write(`so',m,`le');

  readln;

  end.

  bởi Nguyễn Quang Thắng 14/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • program chia3;

  uses crt;

  var m,i:integer;

  begin

  write('nhap so m: '); readln(m);

  for i:=1 to m do

  begin

  if m mod 3=0 then writeln(m,'chia het cho 3.');

  readln;

  end.

  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan