ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Viết chương trình nhập vào số nguyên dương n?

Ai giup mk với

Viết Pt nhập vào số nguyên dương n. Tính trung bình cộng các số chẵn và trung bình cộng các số lẻ từ 1 đến n

Có thể giải thích một tẹo cho mk khi giải xog nha, tẹo thoi cảm ơn

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • program bai_tap;
  uses crt;
  var n,i,dem1,dem2,s1,s2:byte;
  tb1,tb2:real;
  begin
  clrscr;
  write('nhap n: ');{nhap gia tri cua n VD: n= 10}
  readln(n);
  for i:= 1 to n do
  if i mod 2 = 0 then {so chan la so chia het cho 2 hay chia 2 du 0}
  begin
  dem1:=dem1+1; {tinh xem co bao nhieu so mod 2 = 0}
  s1:=s1+i; {tinh tong cac so chan}
  end
  else { neu i mod 2 khac 0 thi...(so le)}
  begin
  dem2:=dem2+1;
  s2:=s2+i;
  end;
  tb1:= s1/dem1; {tinh trung binh cong}
  tb2:= s2/dem2;
  writeln('trung binh cong cac so chan: ',tb1:4:2); {xuat ra trung binh cong}
  writeln('trung binh cong cac so le: ',tb2:4:2);
  readln
  end.

    bởi Ngọc Ngọc 08/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy

 

YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng


cached getFaqListNewByGradeSubject PC 10.20.1.97 : H247NET3_FAQ_LIST_NEWtinhoc_lop11

 

YOMEDIA
1=>1