ON
YOMEDIA
VIDEO

Tạo mảng gồm n phần tử (n>=10) nhập và in mảng nhập k đếm số phần tử có giá trị lớn hơn k?

tạo mảng gồm n phần tử (n>=10)

nhập và in mảng

nhập k

đếm số phần tử có giá trị lớn hơn k

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • Program Mang;

  Uses crt;

  Var A:array[1..̀̀50] of integer;

        i,n,dem:integer;

        k:integer;

  Begin

        Clrscr;

        writeln('Nhap so phan tu cua day so: n = ');

        Readln(n);

        For i:= 1 to n do

              Begin

                    Write('Nhap phan tu A[',i,'] = ');

                    Readln(A[i]);

              End;

        Writeln('In mang da nhap:')

        For i := 1 to n do writeln('A[',i,'] = ',A[i],' ; ');   

        Write('Nhap so k:'); Readln(k);

        dem:=0;

        For i := 1 to n do

              If (A[i]>k) then dem := dem + 1;

        Writeln('So phan tu cua mang có gia tri lon hon k la: ',dem);

        Readln;

  End.

    bởi Ha Joon 13/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1