RANDOM

Cho dạng đúng của những tính từ trong ngoặc ở những câu sau

bởi Cam Ngan 22/08/2018

Give the correct form of the adjectives in each sentence

1. He ........... reads a book ( quick )

2. Kevin is .......... clever ( extreme )

3. You can ..... open this tin ( easy )

4. Be ... with this glass of milk . it's hot ( careul )

5. Jack is ..... upset about losing his keys ( terrible)

6. Our basketball team played ........... last Firday . ( bad )

7. Mandy is a ............ girl ( pretty )

8. This humburger tastes ........... (awful )

9. It's a ............ day today ( terrible )

10. Robin looks ........ What's the matter with him ? ( sad )

11. This steak smells ............ ( good )

12. Don't speak so ....... I can't understand you ( fast )

RANDOM

Câu trả lời (2)

 • 1. He ......quickly.... reads a book ( quick )

  2. Kevin is .....extremely..... clever ( extreme )

  3. You can ..easily... open this tin ( easy )

  4. Be ..careful. with this glass of milk . it's hot ( careul )

  5. Jack is ..terribly... upset about losing his keys ( terrible)

  6. Our basketball team played ......badly..... last Firday . ( bad )

  7. Mandy is a ......pretty..... girl ( pretty )

  8. This humburger tastes ......awful..... (awful )

  9. It's a .....terrible....... day today ( terrible )

  10. Robin looks ...sad..... What's the matter with him ? ( sad )

  11. This steak smells ......good...... ( good )

  12. Don't speak so ...fast.... I can't understand you ( fast )

  bởi thu trang 22/08/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 1. quickly 

  2. extremely

  3. easily 

  4. carefully

  5. terribly

  6. badly

  7.prettily

  8. awfully

  9. terribly

  10. sadly

  11. well

  12. fastly

   

  bởi Đỗ Hương Giang 12/09/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA