Viết PTHH khi PH3 tác dụng với O2?

bởi Lê Gia Bảo 22/05/2019

PH3+O2

Câu trả lời (1)

 • 2PH3 + 4O2 \(\underrightarrow{150^oC}\) P2O5 + 3H2O

  bởi Trần Vũ 22/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • Lê Minh

  Cân bằng các phương trình sau:

  1, \(Cu+H_2SO_4\left(\text{đ}\text{ặc}\right)\rightarrow CuSO_4+H_2S+H_2O\)

  2, \(Fe+H_2SO_4\left(\text{đ}\text{ặc}\right)\rightarrow Fe_2\left(SO_4\right)_3+SO_2+H_2O\)

  3, \(Fe+H_2SO_4\left(\text{đ}\text{ặc}\right)\rightarrow Fe_2\left(SO_4\right)_3+H_2S+H_2O\)

  4, \(Fe+HNO_3\left(\text{đ}\text{ặc}\right)\rightarrow Fe\left(NO_3\right)+NO_2+H_2O\)

  5, \(Fe+HNO_3\left(\text{đ}\text{ặc}\right)\rightarrow Fe\left(NO_3\right)_3+N_2O+H_2O\)

  6, \(Fe+HNO_3\left(\text{đ}\text{ặc}\right)\rightarrow Fe\left(NO_3\right)_3+N_2+H_2O\)

 • Lê Nhi

  Hãy lập các phương trình hóa học của phản ứng có sơ đồ sau đây:

  a) Na2O + H2O ---> NaOH

  K2O + H2O ---> KOH

  b) SO2 + H2O ---> H2SO3

  SO3 + H2O ---> H2SO4

  N2O5 + H2O ---> HNO3

  c) NaOH + HCl ---> NaCl + H2O

  Al(OH)3 + H2SO4 ---> Al2(SO4) + H2O

  d) Chỉ ra sản phẩm ở a,b,c thuộc loại hợp chất nào? Nguyên nhân dẫn đến sự khác nhau về loại hợp chất của các sản phẩm ở đây a) b) ?

  e) Gọi tên các sản phẩm

 • Tram Anh

  1, K2SO3+H2SO4-> K2SO4+SO2+H2O

  2,Fe+O2-> FexOy

  3, Fe3O3+CO-> FexOy+CO2

  4, Na+2HNO3-> NaNO3+NO2+H2O

  5,Mg+HNO3-> Mg(NO3)2+NO2+H2O

  6, Fe+HNO3->Fe(NO3)3+N2+H2O

  7,Zn+H2SO4-> ZnSO4+S+H2O

  8, Mg+H2SO4->MgSO4+H2S+H2O

  9,FexOy+HCl->......+H2O

  Giúp tớ vs

 • Bo bo

  Cho sơ đồ sau, lập phương trình hóa học và chỉ ra tỉ lệ

  a) Al+O2 --> Al2O3

  b) NaOH+Fe2 (SO4)3

  ->Ffe (OH)3 + Na2SO4

 • Nguyễn Trọng Nhân

  Cho 19,5g 1kim loại X(II) tác dụng hết với HCl dư tạo ra 40,8g muối clorua và 6,72 lít H2

  a) tính khối lượng HCl đã dùng

  b) xác định kim loại X

 • Phan Thiện Hải

  cho sơ đồ phản ứng :

  Fex(SO4)y + NaOH ➝ Fe(OH)3 + ?

  Biện luận để tìm ra x,y và bổ sung chất vào trong phản ứng .

  GIÚP MÌNH NHA

 • Lê Minh

  dùng khí hiđrô để khử hôn hơp gồm 24g cuo và se2o3trong đó fe2o3chiếm 66,67% về khôi lượng đến khi phan ứng kết thúc người ta thu đc m(g) hônhơp kim loai sắt và đồng viết ptpư và tính m

 • ngọc trang

  Cho 4,8 gam Magie vào dung dịch axit Clohidric HCl. Sau phản ứng thu được MgCl2 và khí Hidro:
  a) Viết phương trình hóa học của phản ứng trên

  b) Tìm khối lượng MgCl2 thu được sau phản ứng

  c) Tính khối lượng dung dịch HCl đã dùng biết có 0,4 gam khí Hidro thoát ra sau phản ứng

 • truc lam

  Trong các PƯHH sau,p.ứ nào là p.ứ hóa hợp và hãy lập PTHH của các sơ đồ p.ứ

  a) Al+O2 -to-> Al2O3

  b) Fe + H2O -to-> FeO+H2

  c) CaCo3 -to-> CaO+Co2

  d) SO3+H2O -->H2SO4

  e) CaO+ H2O --> Ca(OH)2

  f) Na2O + H2O -->NaOH

  g) Fe +O2 -to-> Fe3O4

  h) SO2+O2 --to> SO3

 • An Nhiên

  Lập phương trình hóa học

  NaNO3 \(\rightarrow\) ....... + O2