Viết PTHH khi cho KOH tác dụng với CO2?

bởi Nguyễn Lê Thảo Trang 26/04/2019

48. cho 100ml dd Koh tác dụng vừa đủ với 1,12l co2 ở đkc tạo thành muối trung hòa
a) viết phương trình
b) tính Cm của dd koh đã dùng cho rằng Vdd sau phản ứng thay đổi k đáng kể

Câu trả lời (1)

 • a)PT: 2KOH + CO2 → K2CO3 +H2O

  b) n\(_{CO_2}\)=\(\dfrac{1,12}{22,4}\)=0,05(mol)

  Theo PT ta có: n\(_{KOH}\)=2n\(_{CO_2}\)=2.0,05=0,1(mol)⇒C\(_{M_{KOH}}\)=\(\dfrac{0,1}{0,1}\)=1M

  bởi Đinh Hương Ly 26/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • Hy Vũ

  Đốt cháy hoàn toàn 13,8 gam hỗn hợp gồm Al và Fe, thu được 21,8 gam hỗn hợp 2 oxit Al2O3 và Fe3O4

  a) Viết các phản ứng xảy ra

  b) Tính thể tích không khí cần dùng để đốt cháy hoàn tooanf hỗn hợp 2 kim loại trên ? ( các thể tích đo ở đktc)

 • hi hi

  Cho 6 gam kim loại magie tác dụng hoàn toàn với dung dịch axit HCl

  A) tính thể tích hiđro thu được ở đktc ?

  B) tính khối lượng axit HCL p/ứng

  C) lượng khí Hiđro thu được Ở trên có tác dụng với 16 gam sắt oxit tính khối lượng sắt ( 3) oxit. thu được sau phản ứng

 • Nguyễn Thanh Trà

  Cho 5.6g Fe tác dụng với dd H2SO4 1M, tính thể tích H2SO4 cần dùng

 • Trieu Tien

  Đốt cháy 2,8 l khí hiđro trong không khí.

  a) Viết PTPƯ.

  b) Tính khối lượng nước thu được.

  c) Tính thể tích khí õi cần dùng để đốt cháy.

  d) Tính thể tích không khí cần dùng để đốt cháy.

 • ngọc trang

  Đốt cháy 16,8 g Fe trong khí Oxi vừa đủ thì thu được Fe2O3. Cho toàn bộ lượng Fe2O3 tạo thành sau phản ứng này tác dụng với m(g) H2SO4.Tìm m?

  Cảm ơn nhé!!!

 • Thanh Nguyên

  Câu 1:Đốt cháy hoàn toàn 2,4(g) cacbon trong khí oxi thu được khí cacbonic,sau đó dẫn toàn bộ khí trên vào bình chứa (CaOH2)thấy xuất hiện kết tủa trắng.

  a,Tính thể tích khí oxi cần dùng (ĐKLC)

  b,Tính khối lượng muối kết tủa tạo thành

  c,Tính khối lượng canxi oxit trong bình cần dùng.

  Câu 2:Cho 16,8(g)Fe tác dụng vừa đủ HCL.Sau đó dẫn toàn bộ khí sinh ra đi qua bột đẩy (CuO) nước nóng.

  a,Tính thể tích H sinh ra(ĐKTC)

  b,Tính khối lượng kim loại đồng thu lại được sau phản ứng

 • Lê Thánh Tông

  đốt cháy hoàn toàn 6,2 gam photpho trong oxi dư . cho sản phẩm tạo thành tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH 32% tạo ra muối Na2HPO4 .

  a) viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra .

  b) tính khối lượng dung dịch NaOH đã dùng .

  c) tính nồng độ phần trăm của muối trong dung dịch thu được sau phản ứng .

 • thuy tien

  Thêm 3 gam MnO2 vào 197 gam hỗn hợp muối KCl và KClO3. Trộn kĩ và đun nóng hỗn hợp đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp chất rắn nặng 152 gam

  a) Viết các phản ứng xảy ra (biết rằng KCl không bị phân hủy khi đun nóng)

  b) Tính phần trăm khối lượng KCl và KClO3 trong hỗn hợp ban đầu

 • can tu

  Chia V lít hỗn hợp khí CO và H2 thành 2 phần bằng nhau.

  - Đốt cháy hoàn toàn phần thứ nhất bằng O2,sau đó đẫn sản phẩm đi qua nước vôi trong dư,thu được 20 g chất kết tủa trằng.

  - Dẫn phần thứ 2 đi qua bột CuO dư ,đun nóng , phản ứng xong thu được 19,2 g kim loại Cu

  Tính V(đktc)

  Mình ra 13,44 có đúng k ạ

 • Nguyễn Hạ Lan

  cho 3,25 g Zn tác dụng với 1 lượng HCl vửa đủ .Dẫn toàn bộ lươmgj khí sinh ra cho đi qua 6 g CuO đun nóng

  a) Viết phương trình hóa xảy ra

  b) Tính khối lượng Cu thu được sau phản ứng

  c) Chất nào còn dư sau phản ứng hiđro khử CuO .Khối lượng dư là bao nhiêu