AMBIENT

Viết PTHH khi cho hỗn hợp Al, Fe tác dụng với dung dịch HCl?

bởi Nguyễn Thanh Thảo 08/05/2019

Hòa tan hoàn toàn 16,4g hỗn hợp nhôm và sắt theo sơ đồ phản ứng sau:

Al + HCl → AlCl3 + H2

Fe + HCl → FeCl2 + H2

Sau phản ứng thu được 15,68 lít khí H2 ở đktc

a. Tính phần trăm khối lượng mỗi loại có trong hỗn hợp ban đầu

b. Tính phần trăm khối lượng muối có trong hỗn hợp sau phản ứng

B2: Đốt cháy hoàn toàn 55,2g hỗn hợp Al và Fe cần 22,4 khí oxi. Tính phần trăm mỗi chất

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • Bài 1:

  a) Gọi x,y lần lượt là số mol của Al, Fe

  nH2 = \(\frac{15,68}{22,4}=0,7\) mol

  Pt: 2Al + 6HCl --> 2AlCl3 + 3H2

  .......x..........................x.........1,5x

  .......Fe + 2HCl --> FeCl2 + H2

  .......y........................y...........y

  Ta có hệ pt: \(\left\{\begin{matrix} 1,5x + y = 0,7 & & \\ 27x + 56y = 16,4 & & \end{matrix}\right.\)

  \(\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} x = 0,4 & & \\ y = 0,1 & & \end{matrix}\right.\)

  mAl = 0,4 . 27 = 10,8 (g)

  mFe = 0,1 . 56 = 5,6 (g)

  % mAl = \(\frac{10,8}{16,4}\) . 100% = 65,85%

  % mFe = \(\frac{5,6}{16,4}\). 100% = 34,15%

  b) nAlCl3 = x = 0,4 mol

  => mAlCl3 = 0,4. 133,5 = 53,4 (g)

  nFeCl2 = y = 0,1 mol

  => mFeCl2 = 0,1 . 127 = 12,7 (g)

  mhh muối = mAlCl3 + mFeCl2 = 53,4 + 12,7 = 66,1 (g)

  % mAlCl3 = \(\frac{53,4}{66,1}\). 100% = 80,8%

  % mFeCl2 = \(\frac{12,7}{66,1}\) . 100% = 19,2%

  P/s: bài 2 tương tự

  bởi Manh Mai Mong Manh 08/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>