AMBIENT

Viết PTHH khi cho Fe, Al tác dụng với HCl?

bởi Thùy Nguyễn 22/05/2019

Cho 13,9g hỗn hợp B gồm Fe, Al tác dụng hết với axit HCl, thu được 7,84l khí (điều kiện tiêu chuẩn)

1) Viết các phương trình phản ứng. Tính số gam HCl đã phản ứng

2) Xác định % khối lượng của Al trong B

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • Fe + 2HCl → FeCl2 + H2 (1)

  2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2 (2)

  \(n_{H_2}=\dfrac{7,84}{22,4}=0,35\left(mol\right)\)

  Gọi số mol của Fe và Al lần lượt là \(x,y\)

  Ta có: \(\left\{{}\begin{matrix}x+1,5y=0,35\\56x+27y=13,9\end{matrix}\right.\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=0,2\\y=0,1\end{matrix}\right.\)

  Vậy \(n_{Fe}=0,2\left(mol\right)\)\(n_{Al}=0,1\left(mol\right)\)

  Theo PT1: \(n_{HCl}pư=2n_{Fe}=2\times0,2=0,4\left(mol\right)\)

  Theo PT2: \(n_{HCl}pư=3n_{Al}=3\times0,1=0,3\left(mol\right)\)

  \(\Rightarrow\Sigma n_{HCl}pư=0,3+0,4=0,7\left(mol\right)\)

  \(\Rightarrow m_{HCl}pư=0,7\times36,5=25,55\left(g\right)\)

  \(m_{Al}=0,1\times27=2,7\left(g\right)\)

  \(\Rightarrow\%m_{Al}=\dfrac{2,7}{13,9}\times100\%=19,42\%\)

  bởi ngothimy linh 22/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>