AMBIENT

Tính thể tích không khí cần dùng để phản ứng với 10,8g Al?

bởi thi trang 20/05/2019

Bài 1: Đốt cháy 10,8 g nhôm cần V lít không khí (đktc) thu được nhôm oxit

a) Tính V

b) Tính khối lượng nhôm oxit thu được

c) Để thu được lượng oxi ở trên cần m gam KMnO4. Tính m.

Bài 2: Đốt cháy V lít C3H4 cần 67,2 lít không khí ở đktc

a) Tính V

b) Tính khối lượng CO2 thu được

c) Đốt cháy a gam than (chứa 75% cacbon) thu được lượng CO2 như trên. Tính a.

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • Bài 2:

  V\(_{O_2}\)= \(\dfrac{1}{5}\)V\(_{kk}\) = \(\dfrac{1}{5}\).67,2 = 13,44 (lít)

  n\(_{O_2}\)= \(\dfrac{13,44}{22,4}\)= 0,6 (mol)

  PTHH: C3H4 + 4O2 \(\underrightarrow{t^0}\)3CO2 + 2H2O

  mol: .....0,15<----0,6----->0,45

  a) V\(_{C_3H_4}\)= 0,15 . 22,4 = 3,36 (lít)

  b) m\(_{CO_2}\)= 0,45 . 44 = 19,8 (g)

  c)

  PTHH: C + O2 \(\underrightarrow{t^0}\)​ CO2

  mol:...0,45<--------0,45

  m\(_C\) = 0,45 . 12 = 5,4 (g)

  m\(_{than}\) = a = \(\dfrac{5,4.100}{75}\)= 7,2 (g)

  bởi Nguyễn Phương 20/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>