Tính thể tích khí oxi dùng để phản ứng với 16g C thu được CO2?

bởi Lê Chí Thiện 14/05/2019

đốt cháy 16g cacbon thu được \(_{CO2}\)

a, tính thể tích oxi đã phản ứng ở đktc

b,nếu đốt 16g cacbon đó và thu được 27g co2 thì thể tích oxi cần dùng là bao nhiêu

HELP ME

Câu trả lời (1)

 • n C = \(\dfrac{m}{M}=\dfrac{16}{12}=\dfrac{4}{3}mol\)

  P.tr:C + O2\(\underrightarrow{t^o}\) CO2

  1 1 1

  \(\dfrac{4}{3}\) \(\rightarrow\) \(\dfrac{4}{3}\) \(\rightarrow\) \(\dfrac{4}{3}\)

  a)

  Thể tích khí oxi đã phản ứng là:

  V O2 =n.22,4=\(\dfrac{4}{3}\).22,4=29,87(l)

  b)

  n CO2 = \(\dfrac{m}{M}=\dfrac{27}{44}mol\)

  P.tr :

  C + O2 \(\underrightarrow{t^o}\) CO2

  1 1 1

  \(\dfrac{27}{44}\)\(\leftarrow\) \(\dfrac{27}{44}\) \(\leftarrow\) \(\dfrac{27}{44}\)

  mà n C = 1,3 mol

  \(\rightarrow\) n C > n CO2

  \(\rightarrow\) n C dư :1,3-\(\dfrac{27}{44}\) =0,69mol

  vậy tính theo số mol của CO2

  Thể tích khí oxi cần dùng là:

  V O2 = n.22,4=\(\dfrac{27}{44}\).22,4=13,75 (l)

  bởi phạm văn duy 14/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • Nguyễn Hồng Tiến

  1. Hoà tan hoàn toàn 7,2g Mg bằg dung dịch HCl dư. Tính khối lượng MgCl2 tạo thành và thể tích khí H2 thoát ra ở đktc

 • Lê Viết Khánh

  Cho 6.5 g Zn tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl. Dẫn toàn bộ lượng H2 thu được qua CuO nóng.

  1. Viết PTHH

  2. Tính khối lượng kim loại thu được sau phản ứng.

 • Nguyễn Sơn Ca

  Nung nóng kali clorat KClO3 thu được 3,36 lita khí oxi (đktc)

  a) Viết pt phản ứng

  b) Tinha khối lượng KClO3 cần dùng

 • Tran Chau

  HELP ME!!!!

  De bai: Dot chay het 13 kim loai R( hoa tri II) can 2,24 lit O2(dktc).Xac dinh loai R

 • Nguyễn Vũ Khúc

  1.Cho 14,7 g hỗn hợp X gồm Cu,Fe,Al tác dụng hết với dung dịch \(H_2SO_{4\left(đặc,nóng\right)}\) thu được m gam muối và 12,32 lít \(SO_2\) (ĐKTC).Tính giá trị của m?

  2.Hòa tan hoàn toàn 5,0 g hỗn hợp 2 kim loại bằng dung dịch HCl thu được 5,71 g muối khan và V lít khí X (đktc).Tính giá trị của V.

  3.Hòa tan hoàn toàn một muối cacbonat của kim loại có hóa trị I và một muối cacbonat của kim loại có hóa trị II vafo dung dịch HCl thu đc 4,48 lít \(CO_2\) (ĐKTC) .Tính kl muối mới tạo thành?

 • Phạm Phú Lộc Nữ

  Khử hoàn toàn 23,2g Fe3O4 bằng CO ở nhiệt độ cao theo sơ đồ phản ứng

  Fe3O4 +CO--->Fe +CO2

  a) Tính thể tích CO tối thiểu (đktc) để thực hiện quá trình trên

  b)Tính khối lg chất rắn tạo thành sau phản ứng

 • hi hi

  Khử 16g Fe2O3 bằng 4,48 lít H2 ở nhiệt độ cao

  a) Tính khối lg nước tạo thành

  b)Tính khối lượng các chất rắn sau phản ứng

 • thủy tiên

  Câu 1:

  Dùng khí Hidro (H2) để khử hoàn toàn 54,4g hỗn hợp Fe3O4 và CuO . Sau khi phản ứng kết thúc thu được 40g hỗn hợp 2 kim loại.

  a) Viết phương trình hóa học xãy ra ?

  b) Tính khối lượng mỗi kim loại thu được ?

  c) Tính thành phần phần trăm theo khối lượng các oxit ban đầu ?

  Câu 2 :

  Dùng khí CO để khử hoàn toàn 32g hỗn hợp Fe2O3 và CuO. Sau khi phản ứng kết thúc thu được 24g hỗn hợp 2 kim loại .

  a) Viết phương trình hóa học xãy ra ?

  b) Tính khối lượng mỗi kim loại thu được ?

  c) Tính thành phần phần trăm theo khối lượng các oxit ban đầu?

  Câu 3 :

  Cho 6,5 gam kẽm phản ứng vừa đủ với 100ml dung dịch axit clohidric.

  a) Tính thể tích khí hidro thu được ở đktc ?

  b) Tính nồng đọ mol của dung dịch muối thu được sau phản ứng ?

  c) Tính nồng độ mol của dung dịch axit HCL dã dùng ?

  Câu 4 :

  Cho 25 gam dung dịch NaOH 4% tác dụng vừa đủ với 51 gam dung dịch H2SO4 0,2M(có thể tích 52ml). Tính nồng độ % các chất trong dung dịch sau phản ứng?

  Giup mình trong hôm nay với ạ !!!

 • Hoa Lan

  Cho hỗn hợp khí CO và CO2 đi qua dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 1g chất kết tủa trắng CaCO3. Nếu cho hỗn hợp đi qua CuO nóng dư thì thu được 0,64g Cu.

  a Viết PTHH xảy ra.

  b, Tính thể tích của hốn hợp khí ở đktc và thể tích mỗi khí có trong hỗn hợp.

  c, Bằng phương pháp hóa học nào có thể tách riêng mỗi khí ra khỏi hỗn hợp. Viết PTHH xảy ra.

 • thu phương

  Câu 1 :

  Cho 200 gam dung dịch NaOH 4% tác dụng vừa đủ với dung dịch axit H2SO4 0,2M.

  a) Tính thể tích dung dịch axit cần dùng ?

  b) Biết khối lượng của dung dịch axit trên là 510 gam. Tính nồng độ % của chất có trong dung dịch sau phản ứng?

  Câu 2:

  Cho 11,2 gam Fe vào 200ml dung dịch axit sunfuric nồng độ 3M. Tính nồng độ mol của các chất trong dung dịch sau phản ứng (coi thể tích dung dịch không đổi )?

  Câu 3 :

  Hòa tan 6 gam Magie oxit (MgO) vào 50ml dung dịch H2SO4 ( có d=1,2 g/ml ) vừa đủ.

  a) Tính khối lượng axit H2SO4 đã phản ứng ?

  b) Tính nồng độ phần trăm của dung dịch H2SO4 axit trên ?

  c) Tính nồng độ phần trăm của dung dịch muối sau phản ứng ?

  Câu 4 :

  Trung hòa 200ml dung dịch axit sunfuric 1M bằng dung dịch NaOH 20%.

  a) Tính khối lượng dung dịch NaOH đã dùng?

  b) Dùng dung dịch KOH 5,6 % để trung hòa dung dịch axit trên. Tính thể tích dung dịch KOH phải dùng biết dung dịch có d = 1,045 g/ml.

  Câu 5:

  Hòa tan 1,6 gam đồng (II) oxit trong 100 gam dung dịch axit HCL 3,65 %.

  Tính nồng độ % của các chất trong dung dịch thu được ?

  Giup mình với ạ !!!