Tính thể tích khí H2

bởi Nguyễn Phương Khanh 01/04/2019

dùng khí H2 để khử hoàn toàn 48g hỗn hợp Fe2O3 và CuO với tỉ lệ khối lượng Fe2O3 và CuO là mFe2O3: mCuO = 3: 1.

1:Tính thể tích khí H2.

2:Tính % khối lượng mỗi kim loại thu được sau phản ứng

Câu trả lời (1)

 • \(a)\)

  \(Fe_2O3 + 3H_2-t^o-> 2Fe + 3H_2O\)(1)

  \(CuO + H_2-t^o-> Cu + H_2O\)(2)

  Theo đề: mFe2O3: mCuO = 3: 1.

  Gọi \(mCuO =a \)\((g)\) \(=> mFe_2O_3 = 3a \)\((g)\)

  Ta có:\(mCuO + mFe_2O_3 = 48 (g)\)

  \(<=> 3a + a = 48 \)

  \(=> a =12 \)

  \(=>\) \(mFe_2O_3 \)\(=3a = 36 (g)\)\(=> nFe2O3 = 0,225 (mol)\)

  \(mCuO= a = 12 (g)\)\(=> nCuO =0,15 (mol)\)

  Vậy \(nH_2 \) đã dùng = \(nH_2 \)(1) + \(nH_2 \)(2)

  \(<=>nH2 = 0,675 + 0,15 = 0,825 (mol)\)

  Thể tích khí H2 là:

  \(V_H2 (đktc) = 22,4.nH2 \) \(= 22,4. 0,825 = 18,48 (l)\)

  \(b)\)

  Theo (1) \(nFe = 2.nFe_2O_3\) = \(2.0,225 = 0,45 (mol)\)

  \(=> mFe = 0,45 . 56 = 25,2 (g)\)

  Theo (2) \(nCu = nCuO = 0,15 (mol)\)

  \(=> mCu = 0,15.64 = 9,6 (g)\)

  %mFe = \(\dfrac{mFe .100}{mFe + mCu}\) = \(\dfrac{25,2.100}{25,2+9,6}\) = 72,41%

  => %mCuO = 100% - 72,41% = 27,59%

  bởi Trường Giang 01/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • minh vương

  Cho 10 lít khí Nitơ tác dụng với 10 lít khí H2 ở nhiệt độ cao để thu được cao để tổng hợp khí NH3. Sau phản ứng thu được 14 lít hỗn hợp khí gồm N2,H2, và NH3

  a. Tính thể tích mỗi khí trong hỗn hợp thu được

  b.Tính hiệu suất phản ứng

  Biết các khí đo ở cung nhiệt độ và áp suất

 • Mai Hoa

  cho 9,6g magie tan hoàn toàn vào dung dịch H2SO4 loãng:
  a)mH2SO4=?g

  b)VH2=?l (đktc)

  c) Dùng khí H2 trên để khử 16g sắt (III) oxit. mFe=?g

 • Nguyễn Trọng Nhân

  Câu 1: Hòa tan hết 19,5 g K vào 261 g nước. Tính C% của dung dịch thu được.

  Câu 2: Hòa tan 5,1 g một oxit của một loại hóa trị III bằng 54,75 g dung dịch axit HCl 20%. Hãy tìm CTHH của oxit kim loại.

 • Thuy Kim

  để hòa tan 3,2g một oxit kim loại cần dùng v ml dung dịch HCl. mặt khác đẻ hòa tan 3,9g một kim loại khác cũng cần dùng v ml dung dịch HCl và thấy có 1344cm2 hidro bay ra ở đktc. hãy xác định kim loại và oxit kim loại trên

 • thùy trang

  Cho 23,2 g kim loại X hóa trị I vào dung dịch HCl dư sau một thời gian lượng khí thoát ra lớn hơn 11,2 l (đktc). X là nguyên tố nào?

 • Nguyễn Hạ Lan

  1.Khử hoàn toàn 19,7g hh gồm Fe3O4 và ZnO cần dùng vừa đủ 6,72 lít H2 (đktc) thu được hh kim loại. Tính:

  a) Khối lượng mỗi oxit trong hh đầu

  b) Khối lượng mỗi kim loại thu được

  c) Để có lượng H2 trên phải dùng bn gam kim loại Mg và axit H2SO4? Biết lượng axit dùng dư 10%

  ( chưa làm được phần c TT_TT)

  2. Đốt cháy hoàn toàn khí gồm CO và H2 cần dùng 10,08 lít khí O2 và sư pư thu được 2.7g H2O. Hãy tính:

  a) TP% mỗi khí trong hh đầu

  b) VCO2 thu được

 • Lan Anh

  Câu 1.Cho 6.5g Zn tác dụng vs dung dich HCl

  a.PTHH

  b.V H2 (đktc)

  c.Dẫn khí H2 đi qua PbO2 nung nóng.Tính mPb tạo thành

  Câu 2.Cho 6.5g Zn vào bình dung dịch chứa 0.25mol HCl

  a,Sau PƯ còn dư chất nào? Bao nhiêu

  b.Tính V H2 đktc

 • Mai Trang

  Cho em hỏi dạng đề KT hóa 8 HKII ntn

 • Anh Trần

  Đốt cháy hoàn toàn 10kg hỗn hợp gồm Cacbon và Lưu huỳnh. Trong đó Cacbonchieems 36% về khối lượng.

  a, Tính thể tích không khí cần dùng biết oxi chiếm 20% thể tích không khí

  b, Tính thể tích hỗn hợp khí CO2 và SO2 sinh ra biết các khí đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn.

  Gấp nhé !!

 • Naru to

  Cho mk hỏi là: "Cho 10 g chất rắn A tác dụng với 6,3 g nước ở nhiệt độ thường thu được dung dịch B. Dung dịch B làm quỳ tím hoá xanh.

  a)Dung dịch B thuộc loại hợp chất vô cơ nào?