AMBIENT

Tính mH2SO4 cần dùng để hòa tan 35,55g hỗn hợp NO và Al2O3?

bởi Thùy Nguyễn 08/05/2019

Hòa tan 35,55g hỗn hợp gồm nO và Al2O3 bằng H2SO4 loãng dư. Đem khô cạn dung dịch sau pứ thu được 91,5g muối khan

a)Tính % mỗi oxit trong hỗn hợp đầu

b)Tính mH2SO4 cần dùng

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • ZnO + H2SO4 -> ZnSO4 + H2O (1)

  Al2O3 + 3H2SO4 -> Al2(SO4)3 + 3H2O (2)

  Đặt nZnO=nZnSO4=a\(\Leftrightarrow\)mZnO=81a

  nAl2O3=nAl2(SO4)3=b\(\Leftrightarrow\)mAl2O3=102b

  Ta có hệ:

  \(\left\{{}\begin{matrix}81a+102b=35,55\\161a+342.b=91,5\end{matrix}\right.\)

  =>a=0,25;b=0,15

  mZnO=0,25.81=20,25(g)

  %mZnO=\(\dfrac{20,25}{35,55}.100\%=56,96\%\)

  %mAl2O3=100-56,96=43,04%

  b;

  Theo PTHH 1 và 2 ta có:

  nZnO=nH2SO4(1)=0,25(mol)

  3nAl2O3=nH2SO4(2)=0,45(mol)

  mH2SO4=0,7.98=68,6(g)

  bởi P. Linh Lê 08/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>