Tính m khi cho 11,2g Fe vào HCl và m(g) Al vào H2SO4 biết Fe, Al ở vị trí cân bằng?

bởi bala bala 08/04/2019

Đặt cốc A đựng dung dịch HCl và cốc B đựng dung dịch H2SO4 loãng vào 2 đĩa cân sao cho cân ở vị trí cân bằng. Sau đó làm thí nghiệm như sau:
- Cho 11,2g Fe vào cốc đựng dung dịch HCl.
- Cho m gam Al vào cốc đựng dung dịch H2SO4.
Khi cả Fe và Al đều tan hoàn toàn thấy cân ở vị trí thăng bằng. Tính m?

Câu trả lời (1)

 • Khối lượng ban đầu của 2 cốc A và B bằng nhau, kí hiệu là m0 gam.

  Để cân thăng bằng thì khối lượng Cốc A và Cốc B sau phản ứng phải bằng nhau.

  Xét cốc A

  Fe + 2HCl -> FeCl2 + H2

  0,2 mol.......................0,2 mol

  Khối lượng cốc A sau phản ứng : m0 + mFe - mH2 = m0 + 11,2 - 0,4 (1)

  Xét cốc B

  2Al + 3H2SO4 -> Al2(SO4)3 + 3H2

  m/27 mol....................................m/18 mol

  Khối lượng cốc B sau phản ứng: m0 + mAl - mH2 = m0 + m - 2m/18 (2)

  Vì (1)=(2) <=> m0 + 11,2 - 0,4 = m0 + m - 2m/18

  => m = 12,15 g

  bởi Ninh Phan Huy 08/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan