Khối lượng hỗn hợp hai hidroxit kim lọai là bao nhiêu?

bởi Nguyễn Quang Thanh Tú 09/01/2019

A,B là 2 kim lọai có cùng hóa trị II . Õi hóa hòan tòan 8(g) hai kim lọai này thu được hỗn hợp oxit tương ứng . Hòa tan hết hai oxit trên cần 150ml dung dịch HCl 1M , sau phản ứng thu được dung dịch chứa 2 muối . Cho NaOH vào dung cịch muối này thì thu được một kết tủa cực đại nặng m(g) gồm hỗn hợp hai hidroxit kim lọai .

a/ Viết các phương trình phản ứng xảy ra

b/ Tính m

Câu trả lời (1)

 • \(2A+O_2\rightarrow2AO\left(1\right)\\ 2B+O_2\rightarrow2BO\left(2\right)\\ AO+2HCl\rightarrow ACl_2+H_2O\left(3\right)\\ BO+2HCl\rightarrow BCl_2+H_2O\left(4\right)\\ ACl_2+2NaOH\rightarrow2NaCl+A\left(OH\right)_2\downarrow\left(5\right)\\ BCl_2+2NaOH\rightarrow2NaCl+B\left(OH\right)_2\downarrow\left(6\right)\)

  Ta có: \(m_A+m_B=8\left(g\right)\)

  Số mol HCl tham gia phản ứng là:

  \(n_{HCl}=0,15.1=0,15\left(mol\right)\)

  Từ phương trình (3) và (4)

  \(\Rightarrow n_{ACl_2}+n_{BCl_2}=\dfrac{n_{HCl}}{2}=\dfrac{0,15}{2}=0,075\left(mol\right)\)

  Từ phương trình (5) và (6)

  \(\Rightarrow n_{NaOH}=2\left(n_{ACl_2}+n_{BCl_2}\right)=0,15\left(mol\right)\\ \Rightarrow n_{A\left(OH\right)_2}+n_{B\left(OH\right)_2}=\dfrac{n_{NaOH}}{2}=0,075\left(mol\right)\)

  Vì khối lượng kết tủa đạt cực đại nên phản ứng xảy ra hết

  Theo định luật bảo toàn khối lượng:

  \(m=m_{A\left(OH\right)_2}+m_{B\left(OH\right)_2}=m_A+m_B+m_{\left(OH\right)_2}\\ =8+0,075.2\left(16+1\right)=10,55\left(g\right)\)

  bởi Huỳnh Ngân 09/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan