Cho các bazo NaOH, Cu(OH)2, Fe(OH)2, Al(OH)3, Ca(OH)2, Mg(OH)2 chất nào tác dụng với phenolphatalein?

bởi Bình Nguyen 12/04/2019

Cho các bazo sau: NaOH, Cu(OH)2, Fe(OH)2, Al(OH)3, Ca(OH)2, Mg(OH)2, KOH, Zn(OH)2.

Chất nào tác dụng được với:

a, phenolphtalein

b, dd H2SO4

c,dd CuCl2

d, SO2

e, dd NaOH

f, bị nhiệt phân hủy

Câu trả lời (1)

 • a) Chất tác dụng vs phenolphtalein: NaOH, Ca(OH)2, KOH. (đều làm dd phenol chuyển sang màu đỏ hồng)

  b) Tác dụng vs dd H2SO4: Tất cả

  PTHH: 2 NaOH + H2SO4 -> Na2SO4 + 2 H2O

  Cu(OH)2 + H2SO4 -> CuSO4 + 2H2O

  Fe(OH)2 + H2SO4 -> FeSO4 + 2 H2O

  2 Al(OH)3 + 3 H2SO4 -> Al2(SO4)3 + 6 H2O

  Ca(OH)2 + H2SO4 -> CaSO4 + 2 H2O

  Mg(OH)2 + H2SO4 -> MgSO4 + 2 H2O

  2 KOH + H2SO4 -> K2SO4 + 2 H2O

  Zn(OH)2 + H2SO4 -> ZnSO4 + 2 H2O

  c) tác dụng vs dd CuCl2 : KOH, NaOH, Ca(OH)2

  PTHH: 2 KOH + CuCl2 -> Cu(OH)2 + 2 KCl

  2 NaOH + CuCl2 -> 2 NaCl + Cu(OH)2

  Ca(OH)2 + CuCl2 -> Cu(OH)2 + CaCl2

  d) Tác dụng vs SO2: NaOH, KOH, Ca(OH)2

  PTHH: 2NaOH + SO2 -> Na2SO3 + H2O

  hoặc NaOH + SO2 -> NaHSO3

  2 KOH + SO2 -> K2SO3 + H2O

  hoặc KOH + SO2 -> KHSO3

  Ca(OH)2 + SO2 -> CaSO3 + H2O

  hoặc Ca(OH)2+ 2 SO2 -> Ca(HSO3)2

  f) Bị nhiệt phân hủy: Cu(OH)2, Fe(OH)2 , Al(OH)2 , Mg(OH)2 , Zn(OH)2

  PTHH: Cu(OH)2 -to-> CuO + H2O

  Fe(OH)2 -to-> FeO + H2O

  2 Al(OH)3 -to-> Al2O3 + 3 H2O

  Mg(OH)2 -to-> MgO + H2O

  Zn(OH)2 -to-> ZnO + H2O

  bởi Nguyễn Bảo Ngọc 12/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan