AMBIENT

Hỏi đáp LT Xác suất & Thống kê Đại học

Hỏi đáp LT Xác suất & Thống kê

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

 • Khưu Ngọc Hân

  Đáp án

  bởi Khưu Ngọc Hân 18/10/2019

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Trịnh Hạo Thiên

  Thời gian hoàn thành một sản phẩm A là biến ngẫu nhiên phân phối chuẩn với trung bình là
  30 phút và độ lệch chuẩn là 5 phút.Thời gian hoàn thành một sản phẩm B là biến ngẫu nhiên
  phân phối chuẩn với trung bình là 29 phút và độ lệch chuẩn là 4 phút.
  a)Tính xác suất để thời gian hoàn thành một sản phẩm A ít hơn 25 phút.
  b)Tính tỷ lệ số sản phẩm B có thời gian hoàn thành nhiều hơn 25 phút.
  c) Quan sát việc sản suất ít nhất bao nhiêu sản phẩm B để xác suất có ít nhất 1 sản phẩm có
  thời gian hoàn thành ít hơn 25 phút bằng 0,95.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Trịnh Hạo Thiên

  Có hai hộp sản phẩm. Hộp 1 có 10 sản phẩm loại 1 và 2 sản phẩm loại 2. Hộp 2 có 8 sản
  phẩm loại 1 và 4 sản phẩm loại 2. Người ta lấy ngẫu nhiên từ mỗi hộp 1 sản phẩm. Gọi X là
  số sản phẩm loại 1được lấy ra.
  a)Tìm qui luật phân phối xác suất của X.
  b)Trung bình có bao nhiêu sản phẩm loại 1 được lấy ra.
  c)Từ hai hộp sản phẩm trên giả sử lấy được 1 sản phẩm loại 1 và 1 sản phẩm loại 2. Tính xác
  suất để sản phẩm loại 1 là của hộp 2.
   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy