• Câu hỏi:

  Xét xem hiệu nào dưới đây chia hết cho 7?

  • A. \(49 - 35 - 7\)
  • B. \(50 - 36 -8\)
  • C. \(80 - 17 - 14\)
  • D. \(79 - 19 - 15\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Hiệu \(49 - 35 - 7\) sẽ chia hết cho 7 

  Vì : 49, 35, 7 đều chia hết cho 7.

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC