• Câu hỏi:

  Cho tập \(A = \left\{ {1,2,3,4,5,6,7,8} \right\}.\) Từ tập A có thể lập được bao nhiêu số gồm 8 chữ số đôi một khác nhau sao các số này lẻ không chia hết cho 5.

  • A. 23523
  • B. 16862
  • C. 23145
  • D. 15120

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Gọi \(x = \overline {{a_1}...{a_8}} \) là số cần tìm

  Vì \(x\) lẻ và không chia hết cho 5 nên \(d \in \left\{ {1,3,7} \right\} \Rightarrow d\) có 3 cách chọn

  Số các chọn các chữ số còn lại là: \(7.6.5.4.3.2.1\)

  Vậy \(15120\) số thỏa yêu cầu bài toán.

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC