• Câu hỏi:

  Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy,  cho hai điểm A(2;4), B(-1;-2), . Biết điểm B là ảnh của điểm  A qua phép vị tự tâm I  tỉ số k=-2. Tìm tọa độ điểm I .

  • A. I(1; 2)
  • B. I(5; 10)
  • C. I(0;0)
  • D. I(-4; -8)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Sử dụng công thức \(\overrightarrow {IB}  =  - 2\overrightarrow {IA} \) . (hoặc biểu thức tọa độ của phép vị tự)

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC