ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Tell B - ray he _____ stay the night here if he wants to

  • A. Is allowed to
  • B. Permitted
  • C. Can
  • D. Shall

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON