YOMEDIA
NONE
 • Choose A, B, or C to fill the gaps in the passage.

  Most children love (1) ______ activities. They play football, go skateboarding or go (2) _________. In countries with snow like (3) _________, children go to the mountains with their parents to go skiing. They can make a (4) ______  in the playground in front of their house. When the weather is bad, they can stay at home and watch interesting (5) ______ on TV.

  Câu hỏi:

  (1).....................

  • A. outdoor
  • B. garden
  • C. indoor
  • D. school

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  A. ngoài trời

  B. vườn

  C. trong nhà

  D. trường

  => Chọn đáp án A

  Most children love outdoor activities.

  Dịch: Hầu hết trẻ em thích hoạt động ngoài trời.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 301685

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON