YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Khối 6 của một trường có tổng cộng 90 học sinh. Trong dịp tổng kết cuối năm thống kê được: Số học sinh giỏi bằng \(\frac{1}{6}\) số học sinh cả khối, số học sinh khá bằng 40% số học sinh cả khối. Số học sinh trung bình bằng \(\frac{1}{3}\) số học sinh cả khối, còn lại là học sinh yếu. Tính số học sinh mỗi loại.

  Lời giải tham khảo:

  Số học sinh giỏi của trường là:

  \(90.\frac{1}{6}=15\) (học sinh)

  Số học sinh khá của trường là:

  \(90.40\%  = 90.\frac{{40}}{{100}} = 36\) (học sinh)

  Số học sinh trung bình của trường là:

  \(90.\frac{1}{3}=30\) (học sinh)

  Số học sinh yếu của trường là: 

  \(90 - \left( {15 + 36 + 30} \right) = 9\) (học sinh)

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA